Педагогика / 2: Проблемы подготовки специалистов

К. пед. н. Аніщенко О.В.,

Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, м. Київ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ХУДОЖНІХ ПТНЗ

 

Реалії сьогодення в Україні сприяють підвищенню зацікавленості молоді навчальними інституціями з підготовки робітників для легкої промисловості,  а також майстрів народних ремесел. На жаль, в умовах економічної кризи закладам професійно-художньої освіти важко швидко реагувати на зрушення у виробничій сфері та на ринку праці. Ці зміни актуалізують проблеми переобладнання навчально-матеріальної бази ПТНЗ художнього профілю, перекваліфікації та оновлення складу інженерно-педагогічного персоналу, підготовки відповідного дидактичного й методичного забезпечення та ін. Розв’язання окреслених завдань потребує значних капіталовкладень та витрат часу. Маємо сподівання, що їхньому ефективному вирішенню сприятиме виданий 6 червня 2006 р. Указ Президента України (№ 481)Про заходи щодо відродження традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів в Україні”  [4].

Як свідчить дослідження В.О. Радкевич,  навчально-виховний процес у професійно-художніх закладах освіти здійснюється згідно з типовими положеннями, які регламентують діяльність усіх ПТНЗ без урахування специфіки художніх професій, а зміст професійно-художньої освіти є уніфікованим, переобтяженим теоретичними навчальними дисциплінами, які не є фундаментальними для художньої підготовки молоді. Така ж сама ситуація спостерігається й у галузі професійної підготовки майстрів народних ремесел. На сьогоднішній день адаптованими до ПТНЗ художнього профілю  є невелика кількість документів, серед яких “Концепція професійно-художньої освіти” (2000 р.), державні стандарти професійної освіти (а саме – психолого-педагогічне обґрунтування вимог до стандарту професійного навчання з художніх професій, здійснене В.О. Радкевич) (2002 р.),  а також  цитований вище Указ Президента України  (2006 р.) [1; 2; 4].

На наш погляд, організації навчального процесу художніх ПТНЗ на наукових засадах має сприяти відповідне науково-методичне забезпечення.

Загалом різнобічність проблем науково-методичного забезпечення актуалізує цілий комплекс завдань, які за змістовим наповненням можна об’єднати у дві групи. Завдання першої групи спрямовані на організацію, а другої – на ефективність навчально-виховного процесу.  За Л.Б. Лук’яновою, дефініція „науково-методичне забезпечення”, на відміну від “навчально-методичного забезпечення”, окрім виконання безпосередніх методичних функцій, включає й прогнозування розвитку освіти, обґрунтування інновацій в освітньому просторі, визначення доцільності запровадження нововведень у зміст професійної освіти [3, с. 267]. Цілком погоджуємося з наведеними міркуваннями, але водночас вважаємо за доцільне розширити думку науковця й доповнити тлумачення науково-методичного забезпечення закладів професійно-технічної освіти низкою заходів з наукової організації праці (НОП). Йдеться про науково обґрунтовану систему психолого-педагогічних, організаційних, санітарно-гігієнічних, господарсько-економічних та інших заходів, котрі покликані забезпечити максимальну ефективність діяльності учнів та педагогів за умови раціо­нального використання часу, сил, засобів суб’єктів педагогічної діяльності.

Зауважимо, що складова „наукове забезпечення” охоплює теоретичні основи навчального процесу, до якого залучені компоненти педагогіки, психології, наукознавства, прикладних наук [5, с. 5], а також медицини, архітектури, менеджменту, економіки та ін. У цьому контексті провідною вимогою має виступати дотримання відповідного науково-теоретичного рівня. До наукового забезпечення належать державні стандарти освіти, навчальні плани і програми, а також програми навчальної, виробничої та інших видів практик, підручники й навчальні посібники.

  Дефініція „методичне забезпечення” є комплексною по суті й характеризується як науковим змістом, так і практичним наповненням. Йдеться про інструктивно-методичні матеріали до лабораторно-практичних занять, комплекси контрольних робіт; методичні рекомендації, вказівки щодо написання наукових (курсових і дипломних) робіт; роздаткові матеріали; комп’ютерні програми; технічні засоби навчання; лабораторне обладнання (за Л.Б. Лук’яновою).

Отже, науково-методичне та інформаційне забезпечення ПТНЗ художнього профілю включає оновлення чинних та розробку нових державних стандартів, розробку та запровадження навчально-методичних, інформаційних матеріалів нового покоління. Водночас необхідно враховувати те, що  навчальне навантаження для учнів у закладах професійно-художньої освіти має бути посильним для них, а також пам’ятати, що на результативність учнівської праці ПТНЗ художнього профілю впливає ряд факторів, серед яких особливе місце посідають санітарно-гігієнічні, психофізіологічні та соціальні.

Література

1.     Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика: Монографія /За ред. Н.Г.Ничкало. – Хмельницький: ТУП, 2002. – С.217-234.

2.     Концепція професійно-художньої освіти //Професійно-технічна освіта. – 2000. – №2. – С.43-47. 

3.     Лук’янова Л.Б. Теорія і практика екологічної освіти у професійно-технічних навчальних закладах: Дис. ... д. пед. н.: 13.00.04. – К., 2006. – 466 с.

4.     Про заходи щодо відродження традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів в Україні: Указ Президента України № 481 від 6 червня 2006 року / http://www.kyiv-obl.gov.ua/Docs/Lipen.doc/ 06.11.2006.

5.     Шемелюк Г.О. Концепція науково-методичного забезпечення навчального процесу технічного коледжу в умовах ступеневої освіти. – Львів: ОНМЦ ПТО, 2002. – 16 с.

Відомості про автора

 

Аніщенко Олена Валеріївна – канд. пед. н., докторант

Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України

 

Тези: "НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ХУДОЖНІХ ПТНЗ"

 

Адреса одержувача:  вул. Крапив’янського 4-А, кв. 45

м. Ніжин,

Чернігівська обл.

16600

 

Тел. дом.:  8 (046 31) 251 82

 

Секція: Педагогіка: 2) Проблеми підготовки фахівців.

 

 

e-mail:    evaler58@inbox.ru