Педагогічні науки/ 5. Сучасні методи викладання

Кислинська І.І.

Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВИХ ІГОР У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ-БУХГАЛТЕРІВ.

         В останній час Міністерство освіти і науки України націлює вищі навчальні заклади країни на всесторонню інтенсифікацію і підвищення якості навчального процесу на основі широкого застосування ділових ігор, дискусій, моделювання виробничих ситуацій та інших методів активного навчання.

         Гра поряд з працею та навчанням – один із основних видів діяльності людини.

         Теоретичні основи та практичне застосування ігрового методу виклали у своїх працях: Л.М. Бєльчиков, М.М.Бірштейн, В.М.Бурков, Ю.В.Гєронімус, С.Р.Гідровіч, В.М.Єфімов, Н.М.Козленко, В.М.Комаров, В.Я.Платов, В.Б.Хрістенко та ін.

Експерти (професійні бухгалтери) відмічають, що участь в ділових іграх дає студентам можливість набути досвід в трьох напрямках: підприємництво, готовність до роботи і життєві навички, що розвивають впевненість у собі. До підприємницьких здібностей автори віднесли: прийняття рішень, стратегічне мислення, взаємодія з конкурентами, робота у співробітництві; розуміння співвідношення ризику і винагороди; постановку і досягнення мети.

Готовність до роботи виражається у формуванні наступних навичок: робота в самокерівних командах; використання знань і технологій; здібність до планування; прийняття відповідальності; здатність до критичного міркування; зібраність і самодостатність; працездатність і пунктуальність.

До життєвих навичок відносяться: комунікаційні навички; удосконаленість соціальних навичків; здатність до досягнення консенсусу; вміння брати на себе відповідальність; самоповага, безконфліктність; витриманість; утвердження цінностей і етика.

Аналізуючи результати конкретних ділових ігор, ми відмічаємо наступні області, які розвиваються: знання, професійні навички з виробничої і адміністративно-управлінської діяльності; вміння приймати рішення в конфліктній ситуації, аргументовано захищати свої позиції і критикувати рішення інших; вміння працювати в колективі і з колективом; принциповість, послідовність; схильність до ризику; дисциплінованість; креативність.

Англійські спеціалісти  вважають, що в ході Оксфордських ділових ігор відбувається формування і удосконалення навичок і якостей: робота в команді, творчі здібності, прозорість відносин, співробітництво, почуття товариства, свобода спілкування з колегами, визнання чужої роботи, самооцінка [1].

В.Я.Платов приводить думки експертів, згідно яких в  найбільшій мірі в ході ділових ігор формуються такі якості:

 - вміння приймати рішення в реальних виробничих ситуаціях і захищати їх;

 - вміння працювати з колективом над розв’язанням загального завдання;

 - ініціативність і творче відношення до своїх обов’язків [2].

При цьому експерти відмітили, що перераховані якості не завжди відпрацьовуються традиційними методами навчання. Очевидно, що якість підготовки спеціаліста не вичерпується його професійними вміннями. Ми відмічаємо, що велике значення набувають особисті якості, які визначають здатність спеціаліста брати на себе відповідальність в прийнятті рішень в складній і невизначеній ситуації, забезпечити захист інтересів суспільства, окремих людей, природи, чесно і надійно виконувати взяті на себе обов’язки. Розглянемо систему якостей, необхідних для успішної діяльності спеціаліста як сукупність трьох блоків:

-         організаційно-технологічні якості (знання видів діяльності, основних її форм, методів, засобів, володіння технологією  цих видів, тобто відповідними вміннями і навичками);

-         соціально-психологічні якості (знання соціально-психологічних основ формування колективу і особистості, загально-психологічних явищ і шляхів її формування, вміння і навички керування системою відносин, спілкування в колективі);

-         психолого-педагогічні якості (знання психології, основ навчання і виховання, вміння і навички організації навчання, виховання і розвиток, а також самоосвіта, самовиховання, самоконтроль психологічної культури).

В поняття компетенції спеціаліста можна віднести власне професійну, технологічну компетентність, а також „надпрофесійні” навички, такі якості особистості, як самостійність, творчий підхід до любої справи, готовність до оновлення знань, гнучкість розуму, здатність до системного і економічного міркування, вміння співпрацювати в колективі і вести діалог.

На сьогоднішній день в понятті компетентності з’єднуються технологічний і соціально-психологічний критерії успішності роботи. Компетентність представляє собою відстрочену характеристику в моделі випускника, яка представляє повільний процес накопичення досвіду і дозрівання спеціаліста. Безсумнівним являється той факт, що ігрові методи навчання сприяють розвитку і технологічної, і соціально-психологічної складової компетенції. Окрім того, хотілось би окремо виділити комунікаційні якості традиційно, які включаються в соціально-психологічні навички, так як деякі ділові ігри направлені саме на розвиток комунікативних навичок. Таким чином, ми пропонуємо розбити якості, які формуються в ході ділових ігор на три блоки:

-         професійно-технологічні вміння;

-         соціально-психологічні навики;

-         комунікативна компетентність.

В ході ділових ігор студент накопичує досвід використання навчальної інформації і функції засобів регуляції своєї квазіпрофесійної діяльності, що забезпечує перевтілення об’єктивних знань, які є в цій інформації, у власне знання як особисте надбання майбутнього спеціаліста. Професійно-технологічні вміння пов’язані з навичком прийняття рішення в своїй професійній сфері. Вміння вирішувати проблеми, які виникають із нових ситуацій в постійно змінюючому навколишньому середовищі, використовуючи набуті знання, визначає професіоналізм спеціаліста.

Таким чином, активні методи навчання покликані стимулювати мислення студента. Мислення представляє собою процеси пізнання об’єктів і явищ навколишнього світу в їх зв`язку, розв’язання завдань, пошуку невизначеного, передбачення майбутнього. Мислення – це процес роботи усвідомлення, переробки розумом зберігаючих в ньому знань,  інформації, яка надходить і отримання результатів [3]. Вміння, пов’язані з процесом роботи  усвідомлення, знаходять своє відображення в процесі прийняття рішень:

-         вміння аналізувати і синтезувати отриману інформацію;

-         вміння бачити професійну проблему;

-         вміння активно використовувати спеціальні знання;

-         вміння виділяти головне;

-         здатність заздалегідь виявляти трудності і знаходити шляхи їх вирішення;

-         вміння генерувати різні варіанти розв’язання проблеми;

-         вміння і бажання шукати нестандартні рішення;

-         вміння визначати критерії успішного рішення;

-         вміння передбачити наслідки прийнятих рішень (випереджене мислення);

-         вміння враховувати все, що впливає на результат (системність мислення);

-         вміння відмовлятися від нереальних пропозицій;

-         вміння оцінювати альтернативи;

-         вміння вибирати оптимальне рішення;

-         вміння швидко реагувати на зміни ситуацій (оперативність мислення);

-         вміння оцінювати отримані результати і ін.

Література:

1.     Cris Elgood Hand book of Management Games and Simulation www,oxford challenge.com.

2.     Платов В.Я. Деловые игры: разработка, организация, проведение. Учебник. М., 1991. – 192.

3.     Асмолов А.Г. Психология личносты. Учебник. М.: Вестник МТУ, 1990.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

в науковій  конференції

Новости научной мысли - 2006”

01-15 листопада 2006 р.

Прізвище      КИСЛИНСЬКА

Ім’я       ІРИНА

По-батькові        ІВАНІВНА

Посада  зав. денним  відділенням,  викладач бухгалтерського обліку,

Організація  Вінницький торговельно-економічний коледж Київського

                      національного торговельно-економічного університету

Адреса для листування  вул.. Станіславського, б.3, кв. 51.

                      м. Вінниця, 21022

Телефон  робочий (0432)66-40-50;               

                домашній (0432) 53-75-51; моб. 80977227063.

Планую тільки друк тез.

На секції: Педагогічні науки / 5. Сучасні методи викладання.

 

 

Особистий підпис ____________________ Кислинська І.І.