Діагностика іноваційно - інвестеційного розвитку агропромислового виробництва

Authors

  • О Халатур Украина

Abstract

На сьогоднішній день перед Україною в умовах глобалізації виникає потреба у переході економіки на інноваційну модель функціонування та розвитку. Такий перехід зумовлений посиленням конкурентної боротьби на ринку сільськогосподарської продукції та інтеграцією України у міжнародний економічний простір, що в свою чергу зумовлює необхідність формування інвестиційно - інноваційної моделі розвитку сільського господарства. Адже в сучасних умовах інноваційна діяльність є фундаментом стабільного й ефективного економічного зростання як окремо взятої галузі, так і країни загалом. Ефективність і перспективи інноваційного розвитку агропромислового виробництва в значній мірі визначаються результатами інноваційної діяльності сільськогосподарських виробників та відповідних умов, які створені державою для реалізації інноваційного процесу на всіх етапах – від розробки ідеї до впровадження і комерціалізації агроінновації. Основними імперативами інноваційного розвитку агропромислового виробництва в сучасних умовах, як наголошує П. Т. Саблук, є дві тенденції: забезпечення продуктивності за прийнятної вартості виробництва та підвищення якості продукції й процесу виробництва. Факторами, що вказують на перехід до інноваційного розвитку агропромислового виробництва, є зниження фондо- і матеріалоємності або підвищення фондо- і матеріаловіддачі, зростання енергозабезпеченості, продуктивності праці та обсягів виробництва. Для економіки України та її аграрної сфери сьогодні характерне різке зниження показників інноваційної активності; збільшення тенденції зниження творчої діяльності підприємств в сфері нових технологій і нових видів продукції. Інноваційною діяльністю займається незначна кількість аграрних підприємств, переважна ж більшість із них взагалі в короткостроковій перспективі не ставлять перед собою таких завдань, посилаючись на нездоланні, в сучасних умовах, складності пошуку фінансування. Тому нині надзвичайно актуальним є розробка всіх аспектів розвитку інноваційної діяльності. Крім того, інноваційна діяльність в аграрній сфері – один із найважливіших шляхів підвищення продуктивності агропромислового виробництва, добробуту сільських мешканців і, в цілому, населення України. Розвиток вітчизняного агропромислового комплексу потребує невідкладного наукового обґрунтування економічних відносин між суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки. Теоретичне узагальнення шляхів реформування, подолання кризових явищ перехідного періоду і вибір правильних орієнтирів економічного розвитку АПК показує, що для подальшого його зміцнення необхідно спрогнозувати перспективу розвитку інноваційних процесів. Це сприятиме швидкому і ефективному трансформуванню сільського господарства, дозволить стимулювати всі види підприємництва і, водночас, забезпечить вихід на світовий ринок, що надзвичайно важливо для України з її великим аграрним потенціалом. У сучасних умовах господарювання інноваційно-інвестиційний потенціал аграрних підприємств слід розглядати як багатоелементну систему, що характеризується складом, сукупністю кількісних і якісних характеристик усіх наявних ресурсів, пов’язаних з функціонуванням і розвитком підприємства. Слід врахувати вплив на них зовнішніх і внутрішніх чинників, можливості їх інтенсифікації у перспективі, які взаємодіють в агропромисловому виробництві як єдине ціле і спрямовані на ефективну реалізацію проектів, програм і стратегій інноваційно-інвестиційної діяльності в АПК. Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрного підприємства – складний процес створення підприємницьких можливостей, його структуризації та побудови певних організаційних форм для досягнення стабільного розвитку і ефективного здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності. Інноваційний розвиток аграрної сфери не можливий без достатнього фінансового забезпечення. Сьогодні ключовою є проблема залучення інвестиційних ресурсів в інноваційний розвиток та їх раціональне використання. Від розв’язання даної проблеми залежать можливості подальшого економічного розвитку аграрного виробництва. Інвестиційний дефіцит, зумовлений згортанням державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств, відсутністю розвиненої фінансово-кредитної інфраструктури, зміною домінант державної аграрної політики, зумовленою вступом України в СОТ, перманентним збільшенням диспаритету цін на промислову і сільськогосподарську продукцію, високим рівнем зношення матеріально-технічної бази аграрного виробництва, низькою інвестиційною привабливістю окремих сегментів аграрної сфери, - є фактично основною перешкодою для активізації інноваційного попиту товаровиробників.

References

1. Вільчинська Н. Л. Аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності апк. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6808

2. Вініченко І.І. Інноваційна діяльність аграрних підприємств: стан та пріоритети / І.І. Вініченко // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2012. – № 1 (5). – Т. 1. – С. 44–48.

3. Полегенька М.А. Етимологія терміну інновації як економічної категорії / М.А. Полегенька // Агросвіт. – 2016 – № 21. – С. 57–61.

Published

2020-04-13

How to Cite

Халатур, О. (2020). Діагностика іноваційно - інвестеційного розвитку агропромислового виробництва. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 15(671). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1118