Облікова політика як складова системи управління підприємством

Authors

  • ОМ Поліщук Украина

Abstract

Розвиток ринкових відносин та інтеграційних процесів в Україні все гостріше ставить на порядок денний проблеми формування облікової політики, як важливої складової розбудови національної системи ведення бухгалтерського обліку. Безперечно, це стосується пошуку методологічних та організаційних підходів до формування облікової політики, які б відповідали вимогам міжнародних стандартів обліку, враховували б національні особливості облікової практики, забезпечували б своєчасність, достовірність, прозорість бухгалтерського обліку, запобігали б підвищеному ризику у фінансово-господарській діяльності та прийнятті управлінських рішень. По своїй сутності, облікова політика забезпечує правильність розрахунків основних показників в бухгалтерському обліку, здійснення господарських операцій, що відповідають нормативно-правовим документам. Завдяки обліковій політиці можна впливати на економічні показники фінансового стану підприємства, оптимізувати оподаткування та регулювати розмір балансових статей. Облікова політика підприємства це не просто сукупність способів ведення бухгалтерського обліку, обраних відповідно до умов господарювання, але й вибір методики обліку, яка надає можливість використовувати різні варіанти відображення фактів господарського життя в обліку. Питання облікової політики є досить актуальним на даному етапі становлення ринкових відносин, його вивченням займались вітчизняні та зарубіжні науковці. Значення облікової політики на рівні підприємства переоцінити неможливо. Проблемі облікової політики вітчизняних підприємств останнім часом надається важливе значення, проте проблеми її формування досліджувало порівняно небагато вчених. У ході аналізу літературних джерел, серед загальних типових помилок формування Наказу про облікову політику, було виділено ряд основних, які представлені на рис. 1.

References

Андрєєва Є.Д. Формування облікової політики та шляхи її вдосконалення / Управління розвитком. 2014. № 9. С. 14-16.

Бойчук А.А., Бойчук В.О. Актуальні проблеми облікової політики підприємств / Сталий розвиток економіки. 2014. № 3. C. 189-191.

Дуда Т.Т., Коронівський П.О., Левицька І.В. Облікова політика: проблеми формування / Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2011. № 1. С. 68-70.

Published

2020-04-13

How to Cite

Поліщук, О. (2020). Облікова політика як складова системи управління підприємством. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 15(671). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1145