ДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ОСВІТУ ДІТЕЙ З СОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Authors

  • ОЛ Завальнюк Украина

Abstract

Сучасні глобалізаційні процеси зумовлюють необхідність докорінних змін ставлення українського суспільства до осіб з особливими потребами, які до недавнього часу в певній мірі були соціально ізольованими, у напрямі сприяння їх розвитку та самореалізації. Ратифікація міжнародних документів у даній царині та прийняття низки вітчизняних нормативно-правових актів є закономірним результатом євроінтеграційних прагнень нашої держави. Міжнародне законодавство все більше звертає увагу на захист прав людей з обмеженими можливостями саме в контексті захисту прав людей. Сучасні міжнародні стандарти в галузі основних прав людини передбачають можливості участі кожної людини у суспільному житті, а особливо це стосується осіб з фізичними чи психічними вадами. У Декларації прав дитини (1959 року) зазначається що, неповноцінна у фізичному, психічному або соціальному відношенні дитина, повинна забезпечуватися спеціальним режимом, освітою і піклуванням, необхідним зважаючи на її особливий стан. Декларація ООН про права розумово відсталих осіб (1971 року) є одним із перших нормативно-правових документів щодо визнання осіб з порушеннями психофізичного розвитку суспільно-повноцінною в соціальному сенсі меншиною, яка потребує соціального та правового захисту. Міжнародний підхід до цього питання базується лише на принципах доступності та обов’язковості освіти, рівності та відсутності дискримінації, права на якісну освіту. Аналіз міжнародник документів приводить до висновку, що в жодному з них немає визначення поняття інклюзивної освіти. Враховуючи світові тенденції розвитку освіти, в Україні все більшого поширення набуває спільна форма навчання й виховання дітей та молоді з особливостями розвитку та їх здоровими однолітками, що отримала назву – інклюзивне навчання. В основі інклюзії лежить право людини на освіту, проголошене у Всесвітній декларації прав людини у 1948 році, де зазначається, що кожна людина має право на освіту, освіта має бути спрямована на розвиток людської особистості та посилення поваги до прав людини та її основних свобод [10]. Основним принципом державної політики щодо інвалідів залишається принцип доступності, проголошений в резолюції Генеральної Асамблеї ООН у 1997р., як пріоритетне завдання сприяння забезпеченню рівних можливостей для інвалідів. Приділення цьому чиннику першочергової уваги є віддзеркаленням перенесення акценту з медичних аспектів інвалідності, з догляду за інвалідами, їх захисту і надання їм допомоги в адаптації до «нормальних» соціальних структур на застосування соціально-економічних моделей. Сприяння забезпеченню рівних можливостей здійснюється шляхом зміни середовища, розширення прав і можливостей інвалідів, їх участі в житті суспільства.

References

Закон України «Про охорону дитинства»//Відомості Верховної Ради України, 2001, №30.

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»//Відомості Верховної Ради України, 1991, №21.

Балахонова О. В. Проблеми інклюзивної освіти в Україні / Інклюзивна освіта: досвід і перспективи : [монографія] / Колектив авторів; відп. ред. Г.В. Давиденко. – Вінниця, 2016. – 242 с. – С. 62-76.

Завальнюк О. Л. До питання про стан народжуваності та здоров’я дітей в Україні / Materials of the XV International scientific and practical Conference Science without borders - 2019, March 30 - April 7, 2019 : Sheffield. Science and education LTD - 64 p.- P.36-40.

Завальнюк О. Л. Медико - соціальні аспекти стану демографічної ситуації в Україні / Актуальні проблеми біології та методики її викладання у закладах вищої освіти: збірник наукових праць звітної наукової конференції викладачів за 2018-2019 н.р. - Вінниця, 2019. - 266 с.

Завальнюк О. Л. Статистичний огляд проблеми здоров’я дітей в Україні / Materialy XIII MiEdzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2017», 07-15 lutego 2017 roku. – Tom 8: Medycyna. Ekologia. Weterynaria. Biologiczne nauky. – Przemysl: Nauka i studia. – 64 str. – S.6-8.

Завальнюк О. Л. Педагогічна стратегія формування готовності до охорони здоров’я у студентів педагогічного університету / Сучасні проблеми біологічної науки та методика її викладання у закладах вищої освіти: збірник наукових праць звітної наукової конференції викладачів за 2017-2018 н.р.- Вінниця, ТОВ «Твори», 2018.- С.44-57.

Засенко В. Діти з особливими потребами: пріоритетні напрями державної політики України в галузі освіти, соціального захисту й охорони здоров’я / В’ячеслав Засенко, Алла Колупаєва // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2014. – № 3. – С. 20 - 29.

Корнієнко С. Інклюзивна освіта як пріоритетний напрям державної політики України у сфері освіти дітей з інвалідністю / Світлана Корнієнко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. Сер. «Держ. упр.». – Київ, 2012. – № 2. – С. 226 - 231.

Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: від основ до практики: [монографія] / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. – Київ : АТОПОЛ, 2016. – 152 с.

Published

2020-04-13

How to Cite

Завальнюк, О. (2020). ДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ОСВІТУ ДІТЕЙ З СОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 15(671). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1160