Жаңартылған білім мазмұны бойынша математика пәнінен белсенді оқытудың әдістері

Authors

  • АС Сапабекова Республика Казахстан

Abstract

Сучасні глобалізаційні процеси зумовлюють необхідність докорінних змін ставлення українського суспільства до осіб з особливими потребами, які до недавнього часу в певній мірі були соціально ізольованими, у напрямі сприяння їх розвитку та самореалізації. Ратифікація міжнародних документів у даній царині та прийняття низки вітчизняних нормативно-правових актів є закономірним результатом євроінтеграційних прагнень нашої держави. Міжнародне законодавство все більше звертає увагу на захист прав людей з обмеженими можливостями саме в контексті захисту прав людей. Сучасні міжнародні стандарти в галузі основних прав людини передбачають можливості участі кожної людини у суспільному житті, а особливо це стосується осіб з фізичними чи психічними вадами. У Декларації прав дитини (1959 року) зазначається що, неповноцінна у фізичному, психічному або соціальному відношенні дитина, повинна забезпечуватися спеціальним режимом, освітою і піклуванням, необхідним зважаючи на її особливий стан. Декларація ООН про права розумово відсталих осіб (1971 року) є одним із перших нормативно-правових документів щодо визнання осіб з порушеннями психофізичного розвитку суспільно-повноцінною в соціальному сенсі меншиною, яка потребує соціального та правового захисту. Міжнародний підхід до цього питання базується лише на принципах доступності та обов’язковості освіти, рівності та відсутності дискримінації, права на якісну освіту. Аналіз міжнародник документів приводить до висновку, що в жодному з них немає визначення поняття інклюзивної освіти. Враховуючи світові тенденції розвитку освіти, в Україні все більшого поширення набуває спільна форма навчання й виховання дітей та молоді з особливостями розвитку та їх здоровими однолітками, що отримала назву – інклюзивне навчання. В основі інклюзії лежить право людини на освіту, проголошене у Всесвітній декларації прав людини у 1948 році, де зазначається, що кожна людина має право на освіту, освіта має бути спрямована на розвиток людської особистості та посилення поваги до прав людини та її основних свобод [10]. Основним принципом державної політики щодо інвалідів залишається принцип доступності, проголошений в резолюції Генеральної Асамблеї ООН у 1997р., як пріоритетне завдання сприяння забезпеченню рівних можливостей для інвалідів. Приділення цьому чиннику першочергової уваги є віддзеркаленням перенесення акценту з медичних аспектів інвалідності, з догляду за інвалідами, їх захисту і надання їм допомоги в адаптації до «нормальних» соціальних структур на застосування соціально-економічних моделей. Сприяння забезпеченню рівних можливостей здійснюється шляхом зміни середовища, розширення прав і можливостей інвалідів, їх участі в житті суспільства.

References

1

Published

2020-04-13

How to Cite

Сапабекова, А. (2020). Жаңартылған білім мазмұны бойынша математика пәнінен белсенді оқытудың әдістері. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 15(671). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1161