Екологічна ситуація в Запорізькій області

Authors

  • ЮМ Хрущ Украина
  • АВ Здоренко Украина
  • МА Смолинська Украина

Abstract

Сучасні екологічні проблеми набули не тільки регіонального, але і загальнодержавного значення. Великі міста зосереджують найбільш сприятливі умови для розвитку виробництва, науки, освіти, сфери послуг, культури. Разом з тим концентрація всіх видів діяльності у місті супроводжується, як правило, негативними екологічними тенденціями розвитку - забрудненням компонентів природного середовища, деструкцією ландшафтів, негативним впливом на здоров’я людей. Одним з найбільших індустріальних центрів України, який володіє потужним природно-ресурсним, виробничим, виробничо-інфраструктурним потенціалом є Запорізька область. Запорізька область входить в п’ятірку найбільш техногенно-навантажених регіонів України, має один з найбільших рівнів забруднення атмосферного повітря. Разом з тим для міста та області характерні складна екологічна обстановка, високий рівень забруднення довкілля. Тому важливим завданням є проведення всебічних досліджень екологічних проблем Запорізької області та обґрунтування шляхів і засобів по їх вирішенню [1]. Екологічна проблематика є досить популярною серед науковців.Такі вчені як В. Геєць, Г. Крусір, О. Лазор, Ю. Лисенко, О. Сизоненко та інші займалися вивченням еколого-економічних проблем господарської діяльності. Аналіз літературних джерел дозволив визначити наступні найважливіші екологічні проблеми Запорізької області: 1) Забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин від промислових підприємств та автотранспорту. Запорізький регіон є одим з найбільших виробників високоякісних сталей, кольорових металів, феросплавів, абразивної продукції, силових трансформаторів, різноманітного обладнання, легкових автомобілів та іншого 2) забруднення водних об’єктів скидами забруднюючих речовин із зворотними водами промислових підприємств, підприємств житлово- комунального господарства. 3) порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок області.

References

1. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області. Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zdn.gov.ua/.

2. Мартиненко В.О. Екологічний менеджмент як новий ефективний метод управління виробництвом [Електронний ресурс] / В.О. Мартиненко // Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/index.php/pravo/28/981-ekologichnijmenedzhment-yak-novij-efektivnij-metod-upravlinnya-virobnictvom.html

3. Регіональна доповідь про стан навколишнього середовища в Запорізькій області за 2015 рік. – Запорізька обласна державна адміністрація. Департамент екології та природних ресурсів [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/dopovidi/regionalni

4.Екологічний стан Запорізької області [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://referat-ok.com.ua/ekologiya/ekologichnii-stan-zaporizkoji-oblasti

Published

2017-11-11

How to Cite

Хрущ, Ю., Здоренко, А., & Смолинська, М. (2017). Екологічна ситуація в Запорізькій області. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 36(548). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/12165