ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Authors

  • ТМ Ярмольчук Украина

Abstract

У Національній доктрині розвитку освіти визначено, що освіта є основою розвитку особистості, суспільства, нації та держави. Освіта відтворює й нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства. В умовах модернізації й інформатизації системи освіти набуває актуальності активне й ефективне використання різноманітних стратегій навчання у процесі формування професійної підготовки майбутніх фахівців вищої категорії. Підготовка фахівців до професійної діяльності є предметом вивчення в сучасних наукових дослідженнях і психолого-педагогічних джерелах. Останнім часом актуальності та дискусійності набуває проблема розробки індивідуальних стратегій професійної підготовки фахівців. Сучасний стан становлення нових економічних і політичних відносин у державі характеризується посиленням вимог до особистісного, духовного та професійного потенціалу майбутнього фахівця вищої категорії. У цій ситуації виникає необхідність підвищення ролі особистісного чинника, самоцінності особистості у процесі всебічного розвитку та професійної підготовки молодої людини. Мета дослідження: дослідити особливості формування й реалізації індивідуальних стратегій професійної підготовки фахівців вищої категорії. Проблемі індивідуального підходу у вихованні дітей придавали увагу багато представників прогресивної педагогіки, як вітчизняної, так і зарубіжної. Уже у педагогічній системі Я. А. Коменського – великого чеського педагога – чітко позначені положення про те, що весь процес навчання й виховання дітей необхідно будувати з урахуванням їх вікових й індивідуальних особливостей і виявляти ці особливості шляхом систематичних спостережень.

References

Малихін О. В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект: монографія/Олександр Володимирович Малихін // Кривий Ріг: Видавничий дім., – 2009. – С. 80 – 95.

Моргун В. Ф. Проблема профілювання та спеціалізації у концепції підготовки практикуючих психологів / В. Ф. Моргун // Психологічна освіта в системі вищої школи. – К., 1997. – С. 110 – 111.

Плигин А. А. Психология познавательных стратегий школьников в индивидуализации образования: автореф. дис. на соискание ученой степени доктора психол. наук.: спец. 19.00.07 «педагогическая психология» / Андрей Анатольевич Плигин – М., – 2009. – С. 31 – 33.

Published

2017-06-16

How to Cite

Ярмольчук, Т. (2017). ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 12(524). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/13254