Заощадження домогосподарств та їх перетворення в інвестиції

Authors

  • ТО Гаврилко Украина
  • Д Дідківська Украина

Abstract

Заощадження населення виникають в результаті усвідомлення своїх потреб, що можуть виникнути як в короткостроковому, так і в довгостроковому періоді, і спонукають до добровільного відкладення грошових коштів. Заощадження доцільно розглядати з точки зору системи економічних відносин між суб’єктами, які передбачають здійснення процесів акумулювання, збереження та використання грошових коштів та фінансових ресурсів [1, с. 106]. Заощадження — це частина грошових коштів населення, які не витрачаються на споживання і призначені для забезпечення майбутніх потреб, і можуть носити як споживчий, так і інвестиційний характер. Процеси формування заощаджень домогосподарств, особливості механізму їх трансформації в інвестиції досліджували такі відомі науковці як Ю. Віксель, С. Кузнець, П. Маршалл, Дж. Мілль, А. Сміт, М. Фрідмен, І. Фішер, В.Фостер, Р. Холл та інші. Теоретичне обґрунтування проблем заощаджень, визначення ролі національних заощаджень як інвестиційних вкладень в економічний розвиток країни відображено у працях вітчизняних вчених М. Алексєєнка, Ю.Белугіна, Ю.Варламова, В. Геєця, М. Герасимчука, С. Глущенка, Н. Дорофєєвої, І.Добровольської, Б. Кваснюка, І.Крючкової, В.Ланового, А.Ревенка. Не зважаючи на те, що науковцями розглянуті різноманітні аспекти заощаджень домогосподарств, потребує подальшого дослідження проблема створення сприятливих умов для використання заощаджень в якості дієвого інструменту нарощування економічної потужності держави. Заощаджувальною діяльністю можуть займатися усі групи економічних суб’єктів, такі як домогосподарства, підприємства та держава. Однак, саме домогосподарства виступають головним суб’єктом процесу заощадження, оскільки саме їм притаманна найбільша свобода щодо способів використання власних доходів, а їх діяльність у цій сфері значно в меншій ступені підлягає регулюванню існуючими нормативними актами.

References

1. Макконелл К. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконелл, С.Л. Брю, Ш.М.Флинн [пер. с англ. 19-го изд.], 2017. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=546169.

2. Купченко В.Г. Теоретичні основи механізму трансформації заощаджень населення в інвестиції в національну економіку. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2279.

3. Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» (2019). Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні. Результати дослідження. URL: http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/06/Financial-Literacy-Survey-Report_June2019_ua.pdf.

Published

2020-03-07

How to Cite

Гаврилко, Т., & Дідківська, Д. (2020). Заощадження домогосподарств та їх перетворення в інвестиції. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 11(667). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1451