Інноваційні підходи як засіб соціалізації учнів початкових класів на уроках математики при розв’язанні сюжетних задач

Authors

  • ИМ Устименко Украина

Abstract

Демократизація суспільного життя, становлення економічного укладу інформаційного типу ставлять сьогодні перед українською школою як першочергове завдання – формування в учнів творчого потенціалу. Ця обставина зумовлює впровадження в начальний процес особистісно орієнтованої моделі підготовки молодших школярів, не від’ємним компонентом якої є освітні інноваційні технології. Інноваційні технології навчання – це ефективний засіб соціалізації учнів початкових класів. Під час навчально-виховного процесу організованого на основі використання інтерактивних методів і прийомів (“Мозковий штурм”, ‘’міні-проект’’, акваріум, малі групи та ін.) створюється середовище в якому теорія і практика засвоюються одночасно. Це сприяє успішній інтеграції учнів у різноманітні соціальні спільноти шляхом засвоєння ними соціальних норм і цінностей на основі яких формуються соціально значущі риси особистості і зокрема креативність як складова творчого потенціалу. Інтерактивне навчання – це діалогове навчання заглиблене у спілкування за якого кожен учень займається інтелектуальною роботою. Найважливішими формами інтерактивної роботи є навчальна взаємодія учнів у парах і мікрогрупах. При цьому навчально-виховний процес організовується так, що учні шукають зв'язок між новими і набутими знаннями, приймають альтернативні рішення, мають змогу зробити відкриття, формують свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів, навчаються співробітництву. В результаті у школярів молодших класів формуються сукупність креативних властивостей особистості, вони набувають досвіду творчої діяльності на основі самопізнання і саморозвитку. Розвитку в учнів творчого потенціалу значною мірою сприяє математика. Математика як наука являє собою систему понять, які знаходяться одне з одним в певних відношеннях. Здійснення операцій з математичними поняттями потребує знань загальних і одночасно суттєвих ознак об’єкту, а також відношень між ними. Самі математичні операції мають характер зацікавленості, сприяють виникненню інтересу до процесу мислення. Інтерес до математики в молодших класах підтримується цікавістю самих задач, які мають за мету привернути увагу дітей, посилити її, активізувати їх розумову діяльність. В цьому аспекті зазначену функцію виконують сюжетні задачі. Тому, дослідження можливості застосування інтерактивних технологій в якості засобу соціалізації учнів початкових класів на уроках математики при розв’язанні сюжетних задач набуває не абиякої значимості. Особливістю інтерактивного навчання є активізація навчальних можливостей учня. Уроки мають захоплювати учнів, пробуджувати в них інтерес та мотивацію, навчати самостійного мислення та дій. Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроків. Структура таких уроків складається з п’яти елементів: мотивація;

References

Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи/Упоряди. О.В. Стребна, А.О. Соценко. –Х.: Вид. група «Основа», 2005.-176с.

Пометун О.І. Пироженко Л..В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.- метод. посіб.- К.: Видавництво А.С.К., 2004. - 192 с.

Published

2017-02-21

How to Cite

Устименко, И. (2017). Інноваційні підходи як засіб соціалізації учнів початкових класів на уроках математики при розв’язанні сюжетних задач. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 43(507). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/15452