Засоби вираження змінних елементів речення (на матеріалі франкомовних науково-популярних текстів)

Authors

  • ТІ Шумченко Украина

Abstract

Кожне речення, як мінімальна комунікативна одиниця, містить змінні та постійні елементи. До змінних, як відомо, належить категорія модусу. Категорія модусу, у свою чергу, має категорії, орієнтовані на мовця: категорії істинності, модальності, структуру акту мовлення, категорію емотивності. Категорії, орієнтовані на співрозмовника поділяються на такі: категорія цілеспрямованості висловлення, категорія інформативності та категорія мовної ситуативності [1; 2; 3]. Категорії, орієнтовані на мовця є більш численною групою категорій. Отже, як зазначалося вище до цієї групи відносяться такі категорії: 1) Категорія істинності – речення відображають наявність або відсутність об’єктів та ознак чи зв’язків між ними. Заперечні речення мають специфічну ознаку, маркер – заперечення. Основний спосіб вираження заперечення полягає у вживанні заперечніх часток (ne), (pas), займенників (rien, personne), детермінативів (aucun). Наприклад: Tout le monde ne présente pas le meme risque de contracter à une infection. 2) Категорія модальності (можливість \ дійсність, впевненість \ сумнів, бажаність \ небажаність). Категорія модальності виражає відношення мовця до змісту висловлювання та змісту висловлювання до дійсності: Premièrement, elle pourrait mettre à mal le réseau européen de distribution de l’électricité, qui repose désormais à 10 % sur l’énergie solaire. 3) Структура акту мовлення: категорія особи, категорія часу і виду. Категорія особи виражає співвіднесеність носія дії або ознаки з учасниками мовленнєвого акту: On comprend que cette expérience ait été en partie financée par la Défense Agency. Les chercheurs signalent également que lorsqu’un nouveau-né donne des signes physiques de douleur, ils recourent le plus souvent à l’administration d’eau sucrée. Категорія часу передається за допомогою системи засобів, що формують лексико-граматичне поле часу: Qu’on le croie ou pas, jusque-là aucune étude scientifique ne prouvait de manière claire que les nouveaux-nés, dont le cerveau est encore en cours de développement, ressentaient la douleur comme nous, les adultes.

References

1. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка: / Владимир Григорьевич Гак. – М.: Добросвет, 2000. – 832 с.

2. Захарова, Е. П. Типы коммуникативных категорий / Е. П. Захарова // Проблемы речевой коммуникации : межвуз. сб. науч. тр. – Саратов : Изд-во Сарат. ун- та, 2000.

3. Теньєр Л. Основи структурного синтаксису / Л. Теньєр. – 1988. – С. 385.

Published

2020-02-15

How to Cite

Шумченко, Т. (2020). Засоби вираження змінних елементів речення (на матеріалі франкомовних науково-популярних текстів). Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 8(664). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1662