Сутність регулятивно-настановчого критерію акмеологічного становлення майбутніх учителів

Authors

  • РС Гурін Украина
  • ОМ Яцій Украина

Abstract

Актуальність дослідження зумовлена підвищенням попиту на сучасних учителів, які: вміють швидко й успішно адаптуватися до змінюваних умов навколишньої дійсності; здатні позитивно впливати на особистість учня; орієнтовані на особистісний і професійний саморозвиток; готові працювати творчо в освітніх установах різних типів; здатні успішно виконувати своє соціальне призначення і т. д. Це означає, що процес фахової підготовки майбутніх учителів повинен відповідати цілям, мотивам, потребам, способам дій тощо, які підпорядковані їх особистісному і професійному розвитку та саморозвитку. З іншого боку, в процесі фахової підготовки у майбутніх учителів уже в перші роки навчання повинно формуватися усвідомлення: суспільної значущості педагогічної професії, переконаності у правильності професійного вибору, системи педагогічних принципів і гуманістичних цінностей у поєднанні із здатністю самостійно приймати рішення та відповідати за них і т. ін. Аналіз психолого-педагогічної літератури дав змогу виявити, що проблемі підготовки майбутніх учителів присвячено чимало праць. Так, акмеологічні основи становлення особистості досліджували А. Бодальов, А. Деркач, В. Зазикін, Н. Кузьміна, Г. Михайлов та ін.; теоретичним і практичним основам становлення професіоналізму вчителя присвячено праці О. Абдуліної, С. Архангельського, Ю. Бабанського, І. Богданової, А. Богуш, М. Євтуха, Е. Карпової, Н. Кузьміної, З. Курлянд, А. Маркової, А. Піскунова, В. Сластьоніна та ін. Проте, до одного з найважливіших завдань сучасної системи освіти в акмеологічному розумінні відносимо науково-педагогічне дослідження критеріїв професійного становлення особистості у період навчання у стінах закладів вищої освіти різних типів акредитації. Відомо, що критерій – це мірило для визначення оцінки предмета чи явища; ознака, взята за основу класифікацій [8, с. 196]. З іншого боку, критерій – це ознака, на основі якої проводиться оцінка, ступінь розвитку тієї чи іншої якості. В аспекті нашого дослідження ми схильні до думки української вченої Е. Карпової, яка розуміє під критерієм якості явища, що відображають його суттєві характеристики і саме тому підлягають оцінці [4, с. 35]. Спираючись на теоретичні результати дослідження, одним із критеріїв акмеологічного становлення майбутніх учителів є регулятивно-настановчий. До першого його показника відносимо прагнення до успіху в педагогічній діяльності. Вважаємо, що саме прагнення до успіху в педагогічній діяльності вмотивовує студентів під час навчання на: активну творчу діяльність; високі результати і досягнення у навчанні; вирішення педагогічних, науково-методичних, організаційно-управлінських, мовленнєвих завдань; уникнення повного самоототожнення себе з визначеною професійною роллю; подолання труднощів у оволодінні основ професії вчителя тощо [3]. Наступним показником, що може характеризувати досліджуване явище, виступає рівень суб’єктивного контролю. Зважаючи на те, що вчитель повинен розуміти особистісну поведінку у випадку невдач, з якими йому доводиться стикатися в педагогічній діяльності, рівень суб’єктивного контролю дозволяє виявити співвідношення зовнішнього локуса контролю (такий тип людей називають екстерналами) та внутрішнього (інтернали). В першому випадку людина вважає, що події, які з нею відбуваються, є наслідком дії зовнішніх сил –долі, випадку, інших людей і т. ін. З іншого боку, людина інтерпретує важливі події як результат своєї власної діяльності [2]. Ще одним показником зазначеного критерію є наявність вольових якостей, що розкриваються у здатності вчителя швидко підвищувати свою активність, енергійність, зберігати оптимальну організацію психічних функцій при виникненні непередбачених ситуацій та під час підвищеної втоми, що зазвичай виникає під впливом одноманітних факторів. Без вольового зусилля неможливо довго зберігати розподіл уваги, працювати у тривалому напруженні, що особливо характерне для педагогічної діяльності, в тому числі спрямованої на розвиток творчих здібностей учнів [5].

References

Абдулина О. А. Общепедагогическая подготовка в системе высшего педагогического образования / О. А. Абдулина. – М.: Просвещение, 1990. – 141 с.

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М.: Прогресс, 1988. – 400 с.

Гузій Н. В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти: Монографія. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. – 243 с.

Карпова Э. Э. Качество профессиональной деятельности учителя: Теория и практика. – Одесса: ОГПИ, 1993. – 123 с.

Кузьмина Н. В., Реан А. А. Профессионализм педагогической деятельности. – СПб.: 1993. – 54 с.

Клепіков О. І., Кучерявий І. Т. Основи творчої особи: Навч. посібн. для студ. – К.: Вища шк., 2000. – 295 с.

Савчин М. В. Педагогічна психологія: навч. посіб. / М. В. Савчин – К.: Академвидав, 2007. – 424 с.

Український радянський енциклопедичний словник: В 3-х т. / Редкол.: А. В. Кудрицький (відп. ред.) та ін. – [2-ге вид.]. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1987. – Т. 2. – 736 с.

Published

2020-02-15

How to Cite

Гурін, Р., & Яцій, О. (2020). Сутність регулятивно-настановчого критерію акмеологічного становлення майбутніх учителів . Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 8(664). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1679