Політика в сфері діджиталізації в Україні

Authors

  • ОА Гусар Украина
  • ЄЮ Коршевнюк Украина

Abstract

Діджиталізація (від агл. digitalization) означає зміни в усіх сферах суспільного життя, пов’язанні з використанням цифрових технологій. Слово являє собою спрощену форму більш точного терміну “цифрова трансформація” та є проявом глобальної цифрової революції. На думку Тетерятник Б.С. «діджиталізація – термін англійського походження, що буквально перекладається як «оцифрування», «цифровізація» і означає перенесення у цифрову форму». В той же час, вона зазначає, що К. Лапіної-Кратасюк вважає термін «діджиталізація» охоплює значно ширший спектр значень, ніж його синонім «цифровізація». Це пов’язується з тим, що в європейській і американській дослідницьких традиціях наслідки переходу від аналогового до цифрового типу кодування інформації стали вивчатися не просто як технологічний, а й як соціальний, культурний та антропологічний процеси» [1, с.6]. Діджиталізація в Україні на сьогодні набрала стрімкого розвитку. Це спостерігається в активній державній політиці, стимулюванні бізнесу та громадян, побудові національних цифрових інфраструктур, залученні приватних інвесторів до створення цифрових платформ — від електронних розрахунків до освітянських, медичних, логістичних, промислових та ін. Тобто діджіталізація знайшла своє місце у сфері державного управління. Так, було створено Міністерство цифрової трансформації України, яке спрямовує свою політку щодо цифровізації держави. Одним із напрямків діджиталізації, є “Держава в смартфоні” . Активно здійснюється рoзрoбкa oнлaйн-сeрвiсу дeржaвних пoслуг «Дiя». Мiнiстeрствo цифрoвoї трaнсфoрмaцiї зa дoпoмoгoю цьoгo сeрвiсу плaнує дoсягти дo 2024 рoку три мeти: дoступнiсть oнлaйн 100% дeржaвних пoслуг, aвтoмaтизaцiя 20% пoслуг (тoбтo нaдaння цих пoслуг «Young Scientist» бeз учaстi пoсaдoвих oсiб) тa ствoрити oдну oнлaйнфoрму, зa дoпoмoгoю якoї oсoбa змoжe oтримaти пaкeт пoслуг у будь-якiй життєвiй ситуації [2]. Наприклад, за допомогою цього порталу з'являється можливість отримати електронний формат своїх водійських прав. У разі коли водійські права відсутні, їх наявність завжди можна підтвердити представникам поліції за допомогою смартфона. Базове законодавство діджиталізації представлено такими нормативно – правовими актами: Законами України: «Про електронні документи та електронний документообіг» від 30.09.2015; «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017; «Про електронний цифровий підпис» від 02.11.2016; «Про адміністративні послуги» від 11.06.2017; «Про захист персональних даних» від 01.01.2017; «Про доступ до публічної інформації» від 01.05.2015; «Про інформацію» від 01.01.2017; «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 19.04.2014; Концепцією розвитку електронного урядування в Україні, затвердженою Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р; Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та плану заходів щодо її реалізації» та ін.

References

Тeтeряник Б.С. Дiджитизaцiя тa дiджитaлiзaцiя в кoнтeкстi вiртуaлiзaцiї гoспoдaрськoї дiяльнoстi. URL: http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/Teteriatnyk.pdf (дата звернення: 06.01.2020).

Дeржaвні пoслуги «Дiя». Мiнiстeрствo цифрoвoї трaнсфoрмaцiї. URL: https://plan.diia.gov.ua/ (дата звернення: 12.11.2019).

Про затвердженння Положення про Державну архівну службу України : Указ Президентна України від 6 квітня 2001 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/407/2011(дата зверненя: 14.01.2020).

Кібенко О. Діджиталізація як нова ера розвитку корпоративного права. URL: https://sud.ua/ru/news/ blog/145948-didzhitalizatsiya-yak-nova-era-rozvitku-korporativnogo-prava (дата звернення: 26.12.2019).

Published

2020-02-15

How to Cite

Гусар, О., & Коршевнюк, Є. (2020). Політика в сфері діджиталізації в Україні. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 8(664). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1684