ҒЫЛЫМИ АЙНАЛЫМДАҒЫ «ТІЛДІК ТҰЛҒА» ҰҒЫМЫ

Authors

  • АА Касаинова Республика Казахстан

Abstract

В статье рассматривается понятие «языковая личность». Автор рассматривает мнения российских и казахстанских ученых, изучавших вопрос «языковой личности». Автор статьи проанализировал научные результаты и подтверждает согласие с мнениями русского ученого Н.Ю. Карулова и отечественного ученого Н. Уали. The article discusses the concept of "linguistic identity". The author considers the opinions of Russian and Kazakhstani scholars who have studied the issue of “language identity”. The author of the article analyzed the scientific results and says that they agree with the views of the Russian scientist N.Y. Karulov and the domestic scientist N. Uаli. Тілдік тұлға туралы ұғымның тіл біліміне енуі антропоцентрлік, функционалды парадигма ғылыми жүйелік-құрылымдық парадигманың орнына келген кезде гуманитарлық білімнің ғылыми парадигмасының өзгеруімен байланысты. Тіл, ең алдымен, өзін және әлемдегі орнын білетін, практикалық іс-әрекеттегі және тілдік қарым-қатынастағы рөлін білетін тұлғаға тиесілі. Тілдік тұлға деп – тіл білімінде адамның сөйлеу туындыларын тудыруға және қабылдауға мүмкіндік беретін қабілеттері мен сипаттамаларының жиынтығын, шындықты бейнелеудегі тереңдігімен, дәлдігімен және құрылымдық-тілдік күрделілік дәрежесімен сипатталатын тілдік құзіреттілікті айтады [1,15].

References

Карасик Г.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М., 2004. – 200 с.

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Наука, 1987. – 263 с.

Виноградов В.В. О языке художественной прозы. – М., 1980. – 215 с.

Богин Г.И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текста. Автореф. дисс. докт. филол. наук. – Л.,1984. – 51с.

Уәли Н. Қазақ сөз мәдениетінің теориялық негіздері. Филол. ғыл. докт. дисс. автореф. – Алматы, 2007. – 50 б.

Оразалиева Э. Когнитивтік лингвистика: қалыптасуы мен дамуы, –Алматы, 2007. – 118 б.

Published

2020-02-15

How to Cite

Касаинова, А. (2020). ҒЫЛЫМИ АЙНАЛЫМДАҒЫ «ТІЛДІК ТҰЛҒА» ҰҒЫМЫ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 8(664). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1689