АЗ ҚАМТЫЛҒАН ОТБАСЫНДАҒЫ ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ

Authors

  • ЖЖ Асанханова Республика Казахстан
  • АЕ Иниятова Республика Казахстан
  • АЖ Әнуарбек Республика Казахстан

Abstract

В данной статье рассмотрены актуальность, возможности и рекомендации по оказанию социально-педагогической поддержки подросткам из малообеспеченных семей. Ключевые слова: «семья», «поддержка», «подросток», «малообеспеченная семья», «материальное положение», «социальный педагог», «социально-педагогическая поддержка», «старшеклассники», «адаптация» This article discusses the relevance, opportunities and recommendations for providing socio-pedagogical support to adolescents from low-income families. Keywords: «family», «support», «teenager», «low-income family», «financial situation», «social teacher», «social and pedagogical support», «high school students», «adaptation» Бұл мақалада аз қамтылған отбасындағы жасөспірімдерге әлеуметтік-педагогикалық қолдау көрсетудің өзектілігі, мүмкіндіктері мен ұсыныстары қарастырылған. Тірек сөздер: «отбасы», «қолдау көрсету», «жасөспірім», «аз қамтылған отбасы», «материалдық жағдай», «әлеуметтік педагог», «әлеуметтік-педагогикалық қолдау», «жоғары сынып оқушылары», «бейімделу»

References

Қазақстанның білім және ғылым әлемі.Республикалық ғылыми-әдістемелік және педагогикалық журнал №3.2006ж.

Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі adilet.zan.kz

Газман О С. Педагогика свободы путь в гуманистическую цивилизацию. -2000 -№ 3 - С 6-33

Социология педагогика журнал №1.2.3 М 2007ж

АйтбаеваА.Б. Əлеуметтік педагогика негіздері: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2011. – 165 б.

Мардахаев Л.В. «Методика и технология работы социального педагога»

Дуйсенбекова Ш. Əлеуметтік педагогика: оқу құралы. – Семей: Семей мемлекеттік педагогикалық институт, 2010. – 81 б.

Published

2020-02-02

How to Cite

Асанханова, Ж., Иниятова, А., & Әнуарбек, А. (2020). АЗ ҚАМТЫЛҒАН ОТБАСЫНДАҒЫ ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 6(662). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/1837