СТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВУЗІВ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Authors

  • ЮР Міхнєва Украина

Abstract

Фактором, який важко переоцінити, серед тих, що сприяють зростанню комунікативної іншомовної компетенції студентів є мотивація до здобуття необхідних вмінь та навичок. Мотивація-рушійна сила будь-якої діяльності, особливо творчої і, в першу чергу, навчання. Поняття мотивації містить в собі цілий ряд складових, таких як: потреби студента, стимул до навчання, ціль, почуття та емоції, ставлення та інтерес. Вона стимулює роботу пам'яті та полегшує сам процес запам'ятовування. І тут на перший план виступає виховний момент, так як сам він в кожній конкретній ситуації розкриває зміст названих вище чинників. У нас зараз існують широкі можливості здійснювати навчальний процес за автентичними підручниками, такими як «Market Leader» (Longman, 2005) або «Intelligent Business» (Longman, 2007) та іншими, що мають прекрасно розроблену комунікативно-орієнтовану систему вправ. Звертає на себе увагу ще й те, що ці підручники містять великий обсяг найновітнішої професійної інформації, навчають вирішенню професійних проблем, як, наприклад, в розділі «Crisis Management» «Risks» підручника «Market Leader». Студент, таким чином, вивчаючи англійську мову засвоює важливі професійні знання в руслі сучасних Європейських та світових тенденцій, а саме в руслі того, чого нашій країні ще треба досягти. Підвищується роль спеціаліста, який володіє такими професійними знаннями, засвоєними завдяки англійській мові. Треба час від часу звертати увагу студентів на те, що ретельно навчаючись вони одним пострілом вбивають двох великих зайців, а саме: навчаються спілкуватися англійською мовою на високому рівні та набувають також і професійних знань. Зростання мотивації підвищує зацікавленість та задоволення від самого процесу навчання. Відомо, що емоційна пам'ять є найсильнішою, в свідомості студента викарбовуються ідеї в їх англомовному висловленні. Найкращий результат досягається тоді, коли обидві цілі нібито зливаються в одну, коли важно визначити, що є першим вивчення мови чи набуття професійних знань. Щодо технічних спеціальностей, то тут проблема забезпечення навчальними автентичними матеріалами вирішується набагато складніше. Причиною цього є відсутність універсальних підручників яка викликана тим, що термінологія навіть підгалузей однієї вузької спеціальності є досить різною, не кажучи вже про інші галузі хоча б і споріднені. В такому разі доцільними є використання автентичних матеріалів з певної технічної спеціальності, спочатку адаптованих, а потім власне автентичних. До таких автентичних текстів з певних спеціальностей додаються системи вправ, на завершальній стадії роботи з текстом, вони є переважно комунікативними. Ці матеріали є невід'ємною складовою навчально-методичного комплексу на навчальному рівні «англійська мова для профсійного спілкування». Вони містять нову цікаву інформацію щодо новітніх досягнень відповідної галузі, стимулюють різні види мовленнєвої діяльності. Іншим важливим моментом в створенні та розвитку мотивації є безпомилкове визначення реального рівня володіння англійською мовою тих, що навчаються, та вибір методичних підходів та безпосередніх прийомів як найбільш ефективних за даних умов та при даних освітніх цілях. Іншими словами, діагностика конкретної навчальної ситуації є надзвичайно важливою, інакше будь які ефективні методики не дадуть очікуваного результату. Рівень складності автентичних матеріалів, що вносяться до навчального методичного комплексу повинен відповідати рівню знань студентів. При незначній кількості годин на тиждень в немовних вузах, а точніше здебільшого це всього лише 2 години, у викладача не вистачає часу на корекцію фонетичних характеристик мовлення студентів. Як відомо, інтерференція рідної мови при вивченні іноземної є найсильнішою на фонетичному та синтаксичному рівнях. Отже, оволодіння студентами необхідними просодочними особливостями англійського мовлення забезпечує комунікативну адекватність їх англомовного спілкування та досягнення прагматичних цілей. Таким чином, професійне спілкування з іноземними спеціальностями досягає своєї мети. Крім того, відчуття близькості власного звучання до автентичного надає промовцю впевненості в собі, стимулює мислення та подальше уподіблення автентичному звучанню. Враховуючи обмеженість часу аудиторних занять, необхідно створювати банк методичних матеріалів для самостійної роботи студентів над фонетичним аспектом мовлення. Це стосується, в першу чергу, роботи над логічним наголосом, інтонацією та іншими характеристиками. Завдання можна виконувати як в мультимедійних аудиторіях, так і дистанційно.

References

1

Published

2016-04-01

How to Cite

Міхнєва, Ю. (2016). СТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВУЗІВ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 43(459). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/21841