Економічний механізм упровадження інформаційних ресурсів освітньої діяльності в сучасній вітчизняній школі

Authors

  • ТВ Олефіренко Украина

Abstract

Сучасні докорінні зміни, спрямовані на технологізацію й гуманізацію вищої освіти, впливають на рівень використання інформаційних ресурсів. Водночас на сучасному етапі розвиткуосвітньої галузі мають місце такі суперечності: 1) з одного боку,має місце необхідність інтернаціоналізації програм і можливостей отримання підготовки у рамках системи вищої освіти, але поряд з цим, – і необхідність забезпечити більш повну відповідність конкретним умовам на місцях, у регіонах, так і особливостям студентів у рамках освіти; 2) масштабний розвиток технологій завдяки великому прогресу у сфері фундаментальних досліджень, які проводяться у вищих навчальних закладах, при одночасному недовикористанню цих технологій у сфері підготовки спеціалістів. Численні розвідки щодо вдосконалення системи стратегічного управління вищою освітою шляхом сучасних інформаційних технологій, управління інноваційним потенціалом (А. Андрощук, Л. Гайдук, В. Грига, О.Косенко); забезпечення інформатизації вищої освіти (Л. Зайнутдінова, І. Захарова, Є. Полат, І. Роберт); розкриття організаційніх аспектів упровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій (С. Бондарева, В. Биков, Т. Габай, М. Жалдак, П. Корчемний, Ю. Машбіц); розгляд питань оцінки і моніторингу якості освіти (Б. Вульфсон, Г. Келс, Г. Мотова, В. Наводнов) засвідчують актуальність інформатизації сучасного вишу. Корпоратизація навчальних закладів у дослідницький університет зможе забезпечити: 1) проведення ним власними силами вагомих наукових фундаментальних досліджень і прикладних розробок; 2) орієнтацію на сучасні напрями науки, високих технологій та інноваційний сектор в економіці, науці та техніці; 3) оволодіння навиками не тільки отримання нових знань, а також і їх збереженням і трансфером;4) підготовку наукових кадрів через аспірантуру й докторантуру; 5) можливість інтеграції до міжнародної системи науки й освіти; 6) сприйнятливість до світового досвіду та гнучкість стосовно нових напрямів наукових досліджень і методології навчання; 7) формування навколо університету особливого інтелектуально наповненого інноваційного середовища; 8) конкурентоспроможність університету в масштабі регіону, країни, світу; 9) академічну мобільність кадрів і студентів; 10) багаторівневі програми підвищення кваліфікації і перепідготовки. На відмінність від вузькопрофільних навчальних закладів корпоративний університет зможе реалізувати різні програми, які ґрунтуються на міждисциплінарних підходах.

References

1

Published

2015-09-17

How to Cite

Олефіренко, Т. (2015). Економічний механізм упровадження інформаційних ресурсів освітньої діяльності в сучасній вітчизняній школі. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 17(433). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/26958