Ключові ідеї підготовки майбутнього педагога до педагогічної творчості

Authors

  • ВВ Масич Украина

Abstract

У філософському, психологічному та педагогічному аспекті підготовки майбутнього фахівця до педагогічної творчості є певні науково-дослідницькі напрацювання. Так, І. Лернер зазначав, що «суспільство є кровно зацікавленим в тому, щоб все молоде покоління, кожна молода людина опанувала досвідом творчої діяльності і творчим ставленням до будь-якої сфери праці» [1, с. 102]. Філософи вбачають у творчості вищу форму активності і самостійної діяльності людини (М. Бердяєв, Б. Гуршунський, С. Гессен, К. Маркс, А. Мігдал, О. Огурцов). Вчені розрізняють об'єктивний бік творчості, де творчість визначається кінцевим продуктом, науковим відкриттям, винаходом, раціоналізацією, новизною наукового дослідження, вирішенням нового завдання (масштаби творчості можуть бути різними, але новизна вирішення і соціальна цінність обов'язкові) та суб'єктивний, – коли творчість визначається самим процесом, навіть якщо кінцевий продукт не має новизну, тобто «Відкриття для себе». С. Гончаренко визначає творчість як «продуктивну людську діяльність, здатну породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного значення» [2, с. 326]. Творча діяльність педагога, у свою чергу, передбачає здатність пропонувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення, використовувати нестандартні методи й технології. Проблему творчої педагогічної діяльності досліджують і розвивають Б. Ананьєв, Л. Виготський, Н. Кузьміна, Н. Левітов, О. Леонтьєв, С. Рубнштейн та інші. Ф. Гоноболін та О. Щербаков розглядали психологічний аспект професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів до творчої педагогічної діяльності, вони визначали інтерес до творчої особистості вчителя як чинник, котрий визначає успіх навчання та виховання [3]. Я. Пономарьов виділяє такі етапи творчості: усвідомлення проблеми, вирішення проблеми, перевірка рішення.

References

1. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. – М. : Педагогика, 1981. – 184 с.

2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 367 с.

3. Щербаков А.И. Психологические основы формирования личности учителя в системе высшего педагогического образования / А.И. Щербаков. – М. Просвещение, 1967. – 266 с.

4. Рожкова О.Ф. Уроки социального творчества / Под ред. Л.А. Воловича. –Набережные челны, 1993. – 32 с.

5. Шацкий С.Т. Собрание сочинений. – Т. 1. – 1962. – С. 192.

6. Азаров Ю.П. О мастерстве воспитателя / Ю.П. Азаров // Знаний. – 1974. – № 6. – С. 6-12.

7. Яковлева Н.М. Теория и практика педагогического творчества / Н.М. Яковлева. – Пособие по спецкурсу. – Челябинск : ЧГПИ, 1987. – 68 с.

Published

2015-09-17

How to Cite

Масич, В. (2015). Ключові ідеї підготовки майбутнього педагога до педагогічної творчості. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 17(433). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/26959