Стратегія підприємства: визначення сутності поняття

Authors

  • ОІ Хоменко Украина

Abstract

Швидкі зміни розвитку підприємства, що пов’язані з появою нових технологій, глобалізацією діяльності, посиленням конкуренції на ринках готової продукції та ресурсів обумовлюють необхідність його пристосування до змін оточуючого середовища, прогнозування своїх дій і розробки стратегії розвитку на майбутнє. Стратегія розвитку підприємства розробляється в межах комплексу процедур стратегічного управління. Еволюція систем управління підприємством проходила паралельно із змінами умов діяльності підприємств, підвищенням рівня нестабільності зовнішнього середовища. Таким чином, з часом система стратегічного управління підприємством все більш ускладнювалася і разом із тим змінювався зміст стратегії підприємства [1]. На рис. 3.8 представлено еволюцію концепції стратегії розвитку підприємства. Отже, в межах етапів еволюційного розвитку, концепція стратегії розвитку підприємства пройшла шлях від розуміння визначення напрямків розвитку підприємства в стабільному та детермінованому середовищі до включення в парадигму управління змінних зовнішніх факторів, розробки адаптивної моделі поведінки підприємства до постійно змінних внутрішніх та зовнішніх факторів впливу, що безумовно призвело до ускладнення концепції та підвищення складності та комплексності інструментарію, що використовується в сучасних умовах господарювання. Не зважаючи на досить тривалий період розвитку концепції стратегічного управління підприємством, існують різні підходи навіть до трактувань сутності ключових понять, таких як «стратегія». Отже, в сучасній науковій літературі представлено чимало трактувань сутності поняття «стратегія» (табл. 1).

References

Стратегія підприємства: навч.-метод. посіб. [для студ. вищ.навч. закл.] / Д.О. Горєлов, С.Ф. Большенко. − Харків: Вид-во ХНАДУ, 2010. − 133 с.; 2. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов [Пер с англ.] / М. Портер. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.; 3. Шморгун Л. Г. Менеджмент організацій: Навч. посіб. / Л. Г. Шморгун. – К.: Знання, 2010. – 452 с.; 4. Карлоф Б. Деловая стратегия [Пер. с англ.] / Б. Карлоф. – М.: Экономика, 1991. – 239 с.; 5. Кравченко О.В. Поняття стратегії розвитку підприємства// [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_BOA/kravchenko_023.pdf; 6. Мескон М. Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. /М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Дело, 1992. – 702 с.; 7. Стратегія підприємства: навч.-метод. посіб. [для студ. вищ.навч. закл.] / Д.О. Горєлов, С.Ф. Большенко. − Харків: Вид-во ХНАДУ, 2010. − 133 с.; 8. Тренев Н. Н. Стратегическое управление / Н. Н. Тренев. — М.: Изд-во «Приор», 2000. – 279 с.; 9. Уткин Э. А. Управление фирмой / Э. А.Уткин. – М.: Акалис, 1996. – 516 с.; 10. Гурков И. Б. Стратегия и структура корпорации. – М.: Дело, 2006. – 320 с.; 11. Джонсон Дж. Корпоративная стратегия: теория и практика: Пер. с англ. / Дж. Джонсон, К. Шоулз, Р. Уиттингтон. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 800 с.; 12. Кныш М. И. Конкурентные стратегии / М. И. Кныш. – СПб.: Типография Любавич, 2000. – 284 с.; 13. Василенко В. А. Менеджмент устойчивого развития предприятий: монография / В. А. Василенко. – К.: Центр учебной литературы, 2005. – 648 с.; 14. Люкшинов А. Н. Стратегический менеджмент / А. Н. Люкшинов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 375 с.; 15. Ляско В. И. Стратегическое планирование развития предприятия / В. И. Ляско. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 288 с.; 16. Нємцов В. Д. Стратегічний менеджмент / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань. – К.: ТОВ «УВПК ЕксОб», 2001. – 560 с.; 17. Хасси Д. Стратегия и планирование: Пер. с англ. – СПб: Питер, 2001. – 384 с.; 18. Экономическая стратегия фирмы / Под ред. А. П. Градова – СПб.: Специальная Литература, 1995. – 184 с.; 19. Ansoff I. Corporate strategy. – New York: Mc Graw-Hill, 1965.; 20. Glueck, W. L. and Jauch, L. R. Business Policy and Strategic Management, McGraw Hill, New York, 1988.; 21. Hofer C. W. and Schendel, D.Strategy Formulation: Analytical Concept, West Publishing Company, New York, 1978.; 22. John Kay. Foundations of Corporate Success. Oxford: Oxford Press, 1993.; 23. Kenichi Ohmae. The Mind of the Strategist. – New York: Mc Graw-Hill, 1982.; 24. Thompson A. J. Strategic Management: Concepts and Cases, 3 ed. Plano / A. J. Thompson, A. J. Strickland. – Tex.: Business Publications, 1984. – 227 p.

Published

2015-09-17

How to Cite

Хоменко, О. (2015). Стратегія підприємства: визначення сутності поняття. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 17(433). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/26960