Інституційно-економічні засади формування та реалізації державної політики регулювання роздрібної торгівлі на регіональному рівні

Authors

  • РЛ Лупак Украина

Abstract

Розвиток роздрібної торгівлі залежить від політичних, соціально-економічних, демографічних, географічних, технологічних та інших чинників, але регіональних характер товарно-грошових відносин має свої особливості. Вважаємо, що на сьогодні роздрібна торгівля у своєму розвитку обумовлена постійним збільшенням кількості перешкод, які мають економічно-ресурсний, фінансово-інституційний, організаційно-економічний та соціально-мотиваційний характер. Тому до чинників, які передбачають значний вплив на регіональний розвиток роздрібної торгівлі, слід віднести погіршення платоспроможності попиту та ділової активності населення, недостатній розвиток фінансово-інвестиційної, дорожньо-транспортної, соціальної, інформаційної та іншої інфраструктури, повільне покращення якості роботи виробничого і логістично-постачальницького сектору, погіршення професійно-кваліфікаційного рівня учасників регіонального ринку праці, неефективна політика диференціації комерційної діяльності підприємств торгівлі, низький рівень дієвості та ефективності регіональних і місцевих стратегій та програм підтримки торговельної діяльності. Водночас, такі чинники обумовлюють особливості регіонального розвитку та регулювання роздрібної торгівлі. Сьогодні розвиток роздрібної торгівлі на регіональному рівні перебуває у прямій залежності від якості державного регулювання. Очевидно, що неефективна політика соціалізації призводить до погіршення системи платоспроможного попиту та ділової активності населення, а відтак зниження рівня соціального захисту і безпеки в торгівлі. Це потребує укрупнення і концентрації об’єктів роздрібної торгівлі, проведення політики соціального ціноутворення, що об’єктивно обмежує зростання фінансово-економічних результатів. У такому разі політика органів регіональної влади направлена з одного боку на удосконалення інституційно-організаційної підтримки торговельної діяльності, а з іншого на посилення цінового регулювання. Зауважимо й інші особливості розвитку та регулювання роздрібної торгівлі на регіональному рівні. Так, за умов слабкого розвитку інфраструктури регіону погіршується доступ агентів роздрібної торгівлі до ресурсів та ринків, обмежується їх інноваційність. А це вимагає розробки та реалізації державних програм формування економічних стимулів для створення локальних інтегрованих виробничо-торговельних систем. Низька якість логістичних схем призводить до обмеження кількість практик організації інтеграційних та кооперативних процесів за участі роздрібних торговельних підприємств. У такому контексті особливо актуальними стають питання вирішення завдань усунення обмежень та спрощення умов державного регулювання логістично-торговельних та коопераційних операцій. Значний вплив на розвиток регіональних об’єктів роздрібної торгівлі мають учасники ринку праці. Але сьогоднішнє погіршення їхнього професійно-кваліфікаційного розвитку призводить до зниження якості праці, соціальної відповідальності та культури підприємництва у сфері роздрібної торгівлі. Такі тенденції вимагають від державних регіональних структур реалізовувати заходи із покращення організаційно-професійного середовища підприємницької діяльності та забезпечення інформаційно-консультаційної підтримки населення регіону щодо започаткування бізнесу.

References

Красневич Г. Л. Економічне обґрунтування проектів розвитку підприємств роздрібної торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Г. Л. Красневич ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2011. – 21 с.

Система регулювання внутрішньої торгівлі України : монографія / [В. В. Апопій, І. М. Копич, О. Г. Біла та ін.] ; за ред. В. В. Апопія та І. М. Копича. – К. : Академвидав, 2012. – 424 с.

Published

2015-09-17

How to Cite

Лупак, Р. (2015). Інституційно-економічні засади формування та реалізації державної політики регулювання роздрібної торгівлі на регіональному рівні. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 17(433). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/26966