Психологічні особливості мотивації досягнень як особистісної детермінанти впевненості у собі в підлітковому віці

Authors

  • ОП Хомчук Украина

Abstract

Зростання активної, самостійної, впевненої у собі молодої людини є важливою проблемою на сучасному етапі розвитку суспільства. Збалансований рівень розвитку впевненості у собі сприяє налагодженню міжособистісних стосунків, досягненні успіху у соціально-значущій діяльності, самореалізації особистості. Сучасні розробки проблеми впевненості у собі представлені у роботах Н.Ю. Будіча, М.Є. Мішечкіної, В.Г. Ромека, І.С. Толкунової, О.С. Шило на ін. У своїх дослідженнях ми погоджуємось з позицією В.Г. Ромека про те, що впевненість у собі виявляється у позитивній оцінці людиною власних навиків і можливостей як достатніх для досягнення власних (суб’єктивно важливих) цілей і задоволення власних потреб [8, с.157]. Важливим для розвитку даного психічного явища є вміння ставити реалістичні цілі та спрямованість на досягнення успіху. На думку А.Бандури, люди схильні уникати погрожуючих ситуацій, коли переконані, що не зможуть їх подолати і «поводять себе активно і впевнено, якщо вважають себе здатними успішно розібратися у складній ситуації» [1, с.116]. А.Маслоу відносить потребу в досягненні до групи потреб у самоповазі разом із потребами у визнанні та схваленні, які «породжують у індивіда почуття впевненості у собі, почуття власної значущості, сили, адекватності, що він корисний та необхідний у цьому світі» [6, с.89]. А.Г.Грєцов, В.Г. Ромек, І.В. Стішенок [5,9,11] відмічали необхідність розвитку мотивації досягнень для підвищення рівня впевненості у собі. У розроблених ними психологічних тренінгах включено вправи, спрямовані на підсилення мотиву досягнення успіху. Особливості мотивації досягнення у підлітковому віці зумовлюються соціальною ситуацією розвитку – входженням у світ дорослих, інтенсивним розвитком інтелектуальних здібностей, становленням нового рівня самосвідомості, зміною Я – концепції, розвитком особистісної ідентичності [4;7].

References

Бандура А. Теория социального научения./А. Бандура Пер. с англ. / Под ред. Н.Н. Чубарь.– СПб.: Евразия, 2000.– 320 с.

Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе/Л.И. Божович / Под общ. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара, 1999. – Т. 2. – с.128 – 144.

Булах І.С. Психологічні основи особистісного зростання підлітків: дис..докт.психол. наук: 19.00.07./ Ірина Сергіївна Булах; НПУ Ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2004. – 581 с.

Воронова С. В. Психологічні особливості мотивації досягнення випускника школи-інтернату: дис..канд. психол. наук: 19.00.07./ Світлана Василівна Воронова; НПУ Ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2003. – 260 с.

Грецов А.Г. Тренинги развития с подростками: творчество, общение, самопознание./ Андрей Генадьевич Грецов – СПб.: Питер, 2012. – 416 с.

Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд./А. Маслоу / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. – 352 с. – (Серия «Мастера психологии»).

Психология подростка: учебник / под редакцией члена-корреспондента РАО А.А. Реана. – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2006. – 480 с. – (Психология – лучшее).

Ромек В.Г. Понятие уверенности как социально-психологическая характеристика личности / В.Г.Ромек: Дисс. ...канд. психол. наук. – Т.1. Ростов-н/Д.: Изд-во РГУ, 1997. – 242 с

Ромек В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. – СПб.: Речь, 2008, - 175 с.

Сосновский Б.А. Мотивационно-смысловые образования в психологической структуры личности: Дис. …д-ра психол.наук: 19.00.01./ Б.А. Сосоновский. – М., 1991. – 321 с.

Стишенок И.В. Тренинг уверенности в себе: развитие и реализация новых возможностей / Ирина Владимировна Стишенок – СПб.: Речь, 2012–230 с.

Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения: Пер. с англ. – СПб.: Речь, 2001. – 240 с.

Published

2015-09-17

How to Cite

Хомчук, О. (2015). Психологічні особливості мотивації досягнень як особистісної детермінанти впевненості у собі в підлітковому віці. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 17(433). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/26976