Управління фінансовими ресурсами комерційного банку:методичні та практичні підходи

Authors

  • ОО Виходцева Украина
  • НА Дубровіна Украина

Abstract

Банківська діяльність є каталізатором суспільного виробництва, сприяє активізації підприємницької діяльності. Аналіз вітчизняного виробництва показує, що його відродження та розвиток неможливі без активного втручання банківських ресурсів. В умовах дефіциту фінансових ресурсів особливої актуальності набувають питання формування фінансових ресурсів комерційних банків, оптимізації їх структури та вибору стратегії управління ними. Відмітимо, що дослідженню проблем щодо формування та нарощення ресурсної бази комерційних банків присвячено ряд наукових праць зарубіжних економістів. Основні аспекти визначення джерел фінансових ресурсів комерційних банків наведено у працях таких відомих зарубіжних вчених-економістів, як Сміт А., Мілль Дж. С., Маршалл А., Роуз П. та інші. Визначеній проблематиці присвячено праці вітчизняних науковців, а саме: Барановського О., Васюренка О., Гальчинського А., Дзюблюка О., Івасіва Б., Савлука М., Геєця В., Міщенка В., Мороза А. [1, 3]. Ресурси комерційного банку – це сукупність грошових коштів, які знаходяться у розпорядженні банку і використовуються ним для здійснення кредитних, інвестиційних та інших активних операцій. Головним джерелом банківських ресурсів є залучені кошти, частка яких в середньому по банківській системі України складає 80% від загальної величини ресурсів, а решта (20%) припадає на власний капітал. Структура ресурсів окремих комерційних банків є індивідуальною і залежить від ступеня їх спеціалізації, особливостей їх діяльності, стану ринку кредитних ресурсів та інших факторів [4]. Для ефективної діяльності комерційного банку також необхідно не тільки знати сукупність наявних коштів, а й оцінити потенційні можливості щодо залучення необхідних фінансових ресурсів. У цьому контексті набуває актуальності вирішення проблеми оцінки рівня достатності ресурсного потенціалу банків. Від ефективності механізму формування, управління та прогнозування коштів, які можуть бути залучені в майбутньому та якими володіє банк у даний момент часу, залежить їх спроможність здійснювати повний спектр активних операцій та надавати послуги, а також фінансова стійкість і місце банківської системи в умовах глобальної конкуренції. При формуванні стратегії управління ресурсами комерційного банку особливо важливим є порівняння конкурентних позицій досліджуваного банку з іншими конкурентами. Проведення такого порівняльного аналізу позицій певного економічного суб’єкту та інших економічних суб’єктів, що діють в одному конкурентному середовищі або його сегменті, називається бенчмаркінгом. Також для цілей бенчмаркінгу можна використовувати порівняння між собою позицій одного й того ж самого економічного суб’єкта у різні часові період [2].

References

Васюренко О. В. Банківський менеджмент / О. В. Васюренко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2010. – 320 с.

Гуцал І. С. Банківське кредитування суб’єктів ринку в трансформаційній економіці України (питання теорії, методики, практики) / І. С. Гуцал. – Л.: ВАТ “БІБЛЬОС”, 2012. – 244 с.

Міщенко В. І. Банківські операції: підруч./ за ред. В. І. Міщенка, Н. Г. Слав’янської. – К.: Знання, 2011. – 727с.

Мещеряков А. А. Формування та використання ресурсної бази банку / А. А. Мещеряков // Фінанси України. – 2011. – №3. – С. 89-93.

Published

2015-09-17

How to Cite

Виходцева, О., & Дубровіна, Н. (2015). Управління фінансовими ресурсами комерційного банку:методичні та практичні підходи. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 17(433). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/26982