СПЕЦИФИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ

Authors

  • НА Адырбекова Республика Казахстан
  • РК Кальменова Республика Казахстан
  • ГК Нурмаханова Республика Казахстан

Abstract

Бұл мақала дидактикалық сауатты қарым-қатынасты ұйымдастыру мәселелеріне арналған. Тілдік сабақтарда педагогикалық қарым-қатынасты ұйымдастырудың өзіндік ерекшелігі бар, оны ескеру қажет. Проблеманың өзектілігі авторлар оқу сабақтарының барлық формаларын өткізу кезінде оқытушының практикалық іс-әрекетіне теориялық көзқарасты қамтамасыз ету қажеттігін көреді. Summary This article is devoted to questions of the organization didactically of competent communication. The organization of pedagogical communication on language occupations has the specifics which need to be considered. Authors see relevance of a problem in need to provide theoretical approaches to practical activities of the teacher when carrying out all forms of studies. Резюме

References

1 Путляева Л.В. Психологические особенности педагогического общения// Интернетсайтhttp://www.e-reading /Pedagogicheskaya_psihologiya__konspekt_lekciii.html

2 Зарецкая Е.Н. Риторика: теория и практика речевой коммуникации. – М., 2012.

3. Мурашов А.А. Педагогическая риторика. – М., 2014.

4 Ладыженская Т.А. Общение в современном мире – роскошь или необходимость? Зачем нужна риторика// Учительская газета. –2006 г., №23, 6 июня.

Published

2019-03-08

How to Cite

Адырбекова, Н., Кальменова, Р., & Нурмаханова, Г. (2019). СПЕЦИФИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 3(611). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/7115