Особистісні якості як невід'ємна складова підготовки фахівця галузі фізичної культури та спорту

Authors

  • С Городинський Украина

Abstract

Оновлення всіх сторін суспільного життя висуває більш чіткі вимоги до фахівця як особистості. В першу чергу надається перевага суспільства конкурентоспроможним спеціалістам, які здатні вирішувати складні професійні завдання в постійно економічно-мінливих умовах виробництва. Інтелектуальний потенціал країни, що безпосередньо визначається якістю вищої освіти, стає найважливішим фактором всебічного розвитку, стабільності країни, фактором її виживання. Це обумовлює необхідність докорінних перетворень системи підготовки професійних кадрів, необхідність впровадження до системи вищої професійної освіти напрацювання міжнародних науковців. В умовах постійних змін, спрямованості вектора вищої освіти на євроінтеграцію зростають вимоги до підготовки майбутніх учителів фізичної культури – «всебічно розвинених і професійно компетентних, здатних легко адаптуватися до змін у житті, спроможних не тільки вільно оперувати отриманими знаннями й уміннями та вміти передавати їх учням, але й безперервно, впродовж усього життя, збагачувати власний досвід професійного самовдосконалення, саморозвитку, самовиховання, творчої самореалізації». Тому на думку В. Мартиненка до завдань діяльності вчителя фізичної культури входить навчання і виховання молодого покоління. Поряд з цією головною особливістю можна виділити низку інших, які, характеризуючи педагогічну діяльність взагалі, відрізняють діяльність вчителя фізичної культури з позицій загального і часткового. Фахівець з фізичної культури повинен мати високий рівень професійної підготовки, поєднувати теоретичну і практичну підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю, систематично поповнювати свої знання, удосконалювати свої вміння і навички новітніми технологіями та застосовувати їх в практиці фізичного виховання. Він має володіти, на думку О. Гауряк, таким якостями: ціннісними орієнтаціями особистості вчителя, моральними якостями, які невід’ємні від гуманістичної спрямованості особистості вчителя, ставлення до людини як до найбільшої цінності, готовністю до повноцінного міжособистісного спілкування; мати інтереси і духовні потреби. На думку Б. Шияна, фізичне виховання розширює сферу естетичного впливу навколишнього середовища на особистості. Отже, важливим складником підготовки майбутнього вчителя фізичної культури є його особистісні якості. Діяльність учителя фізичної культури має свої особливості, оскільки відбувається у незвичайних умовах, порівняно з діяльністю інших учителів. Насамперед це специфіка проведення уроків, які проходять не в навчальному кабінеті, а у спортивному залі або на свіжому повітрі (спортивний майданчик, стадіон тощо), з використанням спеціального або нестандартного спортивного обладнання та інвентарю. Крім того, як вважає Ю. Голінкова, на педагога діють також навколишнє середовище: кліматичні й погодні умови у заняттях на відкритому повітрі, санітарно- -гігієнічний стан спортивних класів, залів. Суттєвою відмінністю професійної діяльності вчителя фізичної культури є руховий компонент (необхідність демонстрації фізичних вправ, виконання фізичних рухів разом із групою, страховка учнів під час виконання вправи), тобто всебічна підготовленість учителя з видів спорту передбачених шкільною програмою.

References

1

Published

2019-03-08

How to Cite

Городинський, С. (2019). Особистісні якості як невід’ємна складова підготовки фахівця галузі фізичної культури та спорту . Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 3(611). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/7118