ОРГАНІЗАЦІЯ ЛЕКСИЧНОЇ РОБОТИ З ФАХОВОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Authors

  • ІО Туровська Украина

Abstract

Фахова підготовка майбутніх спеціалістів медичної галузі передбачає вільне володіння фаховою термінологією, уведення її до медичного дискурсу, досягнення комунікативного ефекту як на рівні професійного спілкування, так і на рівні спілкування з пацієнтами (наприклад, діалоги лікаря з пацієнтами, які мають симптоми гострого респіраторного захворювання, симптоми гіпотонічної / гіпертонічної хвороби, симптоми захворювання органів кровообігу, захворювання органів травлення, внутрішніх органів). Зважаючи на те, що завданням сучасної вітчизняної вищої медичної освіти є формування навичок культури професійного спілкування, комунікативна компетенція працівників медичної галузі має передбачати не лише знання, які стосуються медичної галузі зокрема, суміжних галузей (біохімія, біофізика, психолінгвістика, психіатрія тощо). Викладене вище дозволяє зробити узагальнення про те, що мовленнєва компетентність медичного працівника має насамперед ґрунтуватися на сформованому категорійно-поняттєвому апараті, а також доречного й раціонального їх використання під час продукування фахових текстів. Сформованість категорійно-поняттєвого апарату передбачає сформованість наукового медичного тезаурусу. Продукування медичного тексту на рівні достовірності, вмотивованості, обґрунтованості з позицій сучасної лінгвістичної науки забезпечує принцип науковості, реалізація якого сприяє досягненню достовірності, точної відповідності викладеного матеріалу тому, що реально існує в житті та встановлено в науці, правильному розкриттю сутності явищ та їх ознак, характеристика їх співвідношень і зв’язків з іншими явищами» [2, с. 37–38]. У змісті фахової науково-предметної підготовки майбутніх медиків програма з фахової української мови передбачає ознайомлення з термінологічним апаратом медичної галузі, а також спостереження над їх семантичною валентністю, що уможливлює активне продукування фахового тексту. Розв’язання мети й завдань дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням (медична мова)» реалізується диференційовано за трьома взаємопов’язаними змістовими лініями: лінгвістичною (сприяє здобуттю знань про мову, ознайомленню з поняттями національної та літературної мов, ознаками літературної мови, мовою професійного спілкування як різновидом української літературної мови), комунікативною (забезпечує досконале володіння нормами сучасної української мови та підвищення мовної грамотності студентів), діяльнісною (уможливлює безпосереднє моделювання медичного дискурсу).

References

Загнітко А. П. Українське ділове мовлення : професійне і непрофесійне спілкування. А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. Донецьк: БАО, 2007. – 408 с.

Текучев А. В. Методика русского языка в средней школе. – 3-е изд., перераб. Москва : Просвещение, 1980. – 414 с.

Published

2019-03-08

How to Cite

Туровська, І. (2019). ОРГАНІЗАЦІЯ ЛЕКСИЧНОЇ РОБОТИ З ФАХОВОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 3(611). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/7185