Комплексне курсове проектування як завершальний етап дидактичного циклу підготовки бакалаврів зі спеціальністі “Інженерія програмного забезпечення”

Authors

  • ГІ Радельчук Украина

Abstract

Виконання та захист комплексного курсового проекту (ККП) є одним із найважливіших етапів у циклі навчання студентів спеціальності “Інженерія програмного забезпечення” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. ККП – це комплексне навчально-дослідне та практичне розроблення, яке виконується, як результат отримання знань та вмінь за комплексом професійно-орієнтованих дисциплін (що визначено вимогами квалiфiкацiйної характеристики фахiвця та навчальним планом), після вивчення та/або під час вивчення цих дисциплін, і є завершальним у формуванні професійної компетентності та загального світогляду бакалаврів. Виконання ККП передбачає розв’язання студентом однієї з актуальних практичних задач у галузі інженерії програмного забезпечення (ІПЗ), а також отримання конкретного прикладного результату у вигляді завершеного та функціонального придатного програмного засобу. Метою ККП є підтвердження студентом відповідного кваліфікаційного рівня, обсягу та глибини його знань, умінь і навичок у галузі інформаційних технологій та ІПЗ, здатності до їх практичного використання у своїй професійній діяльності, а також підготовка студентів до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва. Основними завданнями ККП є наступні: систематизація, закріплення й розширення теоретичних знань та практичних навичок студентів з професійно-орієнтованих дисциплін;

References

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. – Київ : МОН України, 2018. – 24 с.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» [Електронний ресурс] / Веб-сайт ХНУ. – URL: https://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=50&p=5. – Назва з екрану.

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності : зб. нормат. документів / упоряд.: В. І. Бегняк, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 445 с.

Комплексний курсовий проект : методичні вказівки щодо його виконання для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» [Електронний ресурс]/ Г. І. Радельчук // Веб-сайт ХНУ. – URL: https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=5234. – Назва з екрану.

Published

2019-03-08

How to Cite

Радельчук, Г. (2019). Комплексне курсове проектування як завершальний етап дидактичного циклу підготовки бакалаврів зі спеціальністі “Інженерія програмного забезпечення”. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 3(611). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/7191