Визначення поняття "картина світу"

Authors

  • КЮ Савчук Украина

Abstract

Феномен «картина світу» є таким же давнім як і сама людина. Створення перших картин світу у людини співпадають по часу з процесом антропогенезу. Тим не менш реалія, яка називається терміном «картина світу», стала предметом науково-філософського розгляду нещодавно. Поняття «картина світу» знаходиться на даний момент у стадії свого формування: робляться перші спроби побудови його розгорнутого визначення і розкриття змісту; дискутуються питання про те, як розумно теоретично відокремити «картину світу» від близьких до нього феноменів, як категоріально охарактеризувати і виявити властивості і форми її існування. На протязі всього свого культурно-історичного розвитку людство освоювало навколишній світ – його будову, зв’язок між його складовими, оцінює актуальні для нього реалії та явища, осмислює місце людини у всесвіті, типи відношень людей один до одного. У результаті у свідомості людини виникає, так звана, «картина світу». Її можна визначити як закріплений у свідомості і, відповідно у мові, багатовіковий досвід когнітивно-оцінної діяльності людини. У нашій статті ми ставимо за мету описати термін «картина світу» та намагаємось розмежувати два синонімічні терміни «картина світу» та «модель світу» . Поняття «картина світу» є центральним поняттям концепції людини. В антропологію і у семіотику термін «картина світу» був уведений німецьким вченим Лео Вайсгербером, що й послугувало розвитку антропологічної лінгвістики. Одним із родоначальників антропологічної лінгвістики був відомий лінгвіст Е. Сепір. На початку минулого століття Е. Сепір писав: «Ми бачимо, чуємо і взагалі сприймаємо навколишній світ саме так, а не інакше, головним чином завдяки тому, що наш вибір за його інтерпретації зумовлюється мовними звичками нашого суспільства» [2, c. 261]. У різних дослідженнях час появи поняття «картина світу» датується по-різному і називаються різні вчені, які першими запропонували цей термін. Можливо такі розбіжності зумовлені тим, що поняття «картина світу» ввійшло у наукову мову відносно нещодавно, тому і шляхи його виникнення недостатньо вивчені. До того ж його складові елементи – «картина» і «світ» - також мають неоднозначне трактування.

References

Мокиенко В.М. Славянская фразеология. – М.: Высшая школа, 1980. – 207с.

Сэпир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. / Э. Сэпир – М.: Прогресс, 1993. – 656с.

Харченкова Л.И. Этнокультурные и социолингвистические факторы в обучении русскому языку как иностранному. / Л.И. Харченкова – Автореферат д.п.н. – СПб., 1997. – 32с.

Хайдеггер А.М. Время картины мира / А.М. Хайдеггер // Время и бытие: Статьи и выступления. – М., 1993. – С. 41-62

Юсова Л.Н. Картина мира как субъективный образ объективной реальности / Л.Н. Юсова // Сфера языка и прагматика речевого общения: Сб. науч. трудов. – Краснодар, 2003. – С. 314-323

Published

2011-08-22

How to Cite

Савчук, К. (2011). Визначення поняття "картина світу". Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 41(265). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/80733