Особливості управління інноваційною діяльністю підприємства на сучасному етапі

Authors

  • ВВ Соколовська Украина
  • ОМ Іщук Украина

Abstract

У даній статті на основі узагальнення сучасних наукових досліджень розкрито особливості управління інноваційною діяльністю підприємства в сучасних умовах та запропоновано оптимізацію управлінських процесів на основі принципів інноваційного маркетингу. При цьому основним заходом протидії впливу фінансово-економічної кризи є проектно-орієнтоване управління інноваціями на підприємстві. Ключові слова: інноваційна діяльність підприємства, інновація, інноваційний маркетинг, проектно-орієнтоване управління, портфельний аналіз. Нинішній етап розвитку вітчизняної економіки характеризується станом фінансово-економічної кризи, одним з наслідків якої стало значне скорочення обсягів інноваційної діяльності підприємств. Разом з тим, саме інноваційний розвиток країни був і залишається однією з основних умов розвитку економіки та виходу держави з кризи. Це потребує подолання інноваційної інертності господарських суб’єктів шляхом розвитку їх інноваційної діяльності. За умов динамічних змін модель інноваційного розвитку економіки України має стати домінуючою як для окремих суб’єктів господарювання, так і для національного господарства в цілому. Ведення комплексної інноваційної діяльності є вагомим фактором успішної підприємницької ініціативи та отримання конкурентних переваг над іншими суб’єктами підприємницької діяльності. За умов глобальної кризи саме інноваційна діяльність має стати осередком розробки та впровадження здобутків науково-технічного прогресу. Це актуалізує розробку дієвих заходів з оптимізації управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств в умовах фінансово-економічної кризи. Активізація інноваційної діяльності є визначальним напрямком, який забезпечує впровадження результатів досліджень і нових ідей у виробництво, підвищує його конкурентоспроможність і забезпечує сталі позиції на ринку товарів і послуг. Тому питання управління інноваційною діяльністю неодноразово ставали об’єктом наукових досліджень. Так, проблеми, пов'язані із дослідженнями управління інноваційною діяльністю і забезпечення її ефективності, розв’язували такі відомі українські і зарубіжні вчені і фахівці як І. Ансофф, Г. Ассель, О.В.Ареф’єва, В.О. Василенко, О.С.Виханський, Є.П. Голубков, Г.Я. Гольдштейн, Н.П. Гончарова, А.П.Гречан, А.В. Гриньов, І.М. Грищенко, М.П. Денисенко, П. Диксон, П.Друкер, Ф. Котлер, В.Г. Мединський, М.Х. Мескон, М. Портер, Е.О. Уткін, Р.А. Фатхутдінов, Й. Шумпетер та інші. У той же час, огляд економічної і фахової літератури теоретичного та прикладного характеру показує, що не всі проблеми управління інноваційним розвитком підприємства знайшли широке відображення в наукових колах. Зокрема, залишаються малодослідженими управлінські принципи інноваційного маркетингу та зміст проектно-орієнтованого підходу до управління інноваційною діяльністю підприємства. Це й обумовило актуальність теми дослідження даної статті, зумовило вибір мети та завдань. Метою дослідження є наукове обґрунтування теоретико-методологічних та прикладних аспектів управління інноваційною діяльністю на підприємствах України в умовах кризи. Для досягнення зазначеної мети у статті вирішено такі задачі: уточнено категорійно-понятійний апарат інноваційної діяльності; здійснено аналіз наявних підходів до визначення та управління інноваційною діяльністю на підприємствах; запропоновано підходи до управління інноваційною діяльністю на рівні підприємства в умовах кризи.

References

Бабаліч Ю.С. Стратегічний маркетинг інновацій як умова забезпечення конкурентоспроможності нового товару підприємства // Збірник матеріалів IХ Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки” – К.: НТУУ “КПІ”, 2010. – С.128-129.

Бушуєв С.Д,, Захаров А.М., Шаровара О.М. Управління портфелем проектів, програмами та проектним офісом: конспект лекцій / С.Д. Бушуєв, А.М, Захаров, О.М. Шаровара. – К.: КНУБА, 2009. – 88 с.

Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2003. – 278 с.

Морозов В.В., Осетрін К.М. Розробка моделі формування портфеля будівельних проектів // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв: НУК, 2009. – С. 59–60.

Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 398 с.

Щукін О.І. Сутність та особливості проектно-оперативного управління розвитком інвестиційного потенціалу інноваційної діяльності підприємств // Державне управління: удосконалення та розвиток. - Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=280

Published

2011-08-22

How to Cite

Соколовська, В., & Іщук, О. (2011). Особливості управління інноваційною діяльністю підприємства на сучасному етапі. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 41(265). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/80768