АДАПТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ДО ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

Authors

  • ЄЮ Ждаміров Украина

Abstract

Практичний досвід українських підприємств свідчить про те, що їх реструктуризація часто здійснюється в критичній ситуації, коли результати виробничої діяльності різко знижуються або виникають проблеми з потенціалом виживання. У такій ситуації підприємство має незначний запас часу на проведення підготовчих заходів і можливість використати обмежений набір методів проведення перетворень. Напрям реструктуризації, як і раніше, є актуальний для багатьох українських підприємств; проте, реструктуризація необхідна і для тих з них, які нормально функціонують (для збільшення їх вартості, прискорення відриву від найближчих конкурентів і створення унікальних конкурентних переваг). Тому, в сучасних умовах будь-яке підприємство, незалежно від свого стану, для того, щоб функціонувати і розвиватися, повинно своєчасно реагувати на зміни зовнішнього середовища. Для цього необхідний спеціальний економічний механізм, який забезпечив би адекватну реакцію на зміни. Можна стверджувати, що ним є механізм реструктуризації, початковим імпульсом для якого служать зміни, що відбуваються в зовнішньому середовищі підприємства. Сучасне підприємство підпадає під вплив значної кількості зовнішніх факторів, але не всі вони призводять до його реструктуризації. Існує декілька груп таких факторів: державне регулювання; галузеве конкурентне середовище; географічне положення; розвиток науки, техніки, інформаційних технологій. Значна кількість факторів, які впливають на підприємство, підтверджують необхідність реструктуризації як постійно здійснюваного процесу. Для формулювання визначення механізму реструктуризації підприємства уточнимо поняття економічний механізм. Під економічним механізмом розуміють сукупність методів і засобів впливу на економічні процеси, їх регулювання. Враховуючи дане тлумачення, механізм реструктуризації можна розглядати як сукупність методів і засобів впливу, які використовуються в процесі перетворення підприємства. Раніше було визначено, що даний механізм приводиться в дію зовнішніми змінами. Під механізмом реструктуризації розумітиметься впорядкована сукупність засобів і методів впливу, що визначає необхідність і ефективність здійснення реструктуризації підприємства під впливом зміни факторів зовнішнього середовища. Будь-який економічний механізм, зокрема, і механізм реструктуризації, може бути розглянутий як система, тобто як множина взаємодіючих елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках один з одним і становлять цілісне утворення. Для розгляду механізму реструктуризації як системи необхідно виокремити його складові елементи, що, в подальшому, дозволить сформувати модель даного механізму. В основі механізму реструктуризації підприємства, повинні бути принципи реструктуризації, дотримання яких забезпечить успішність його реалізації. Реструктуризація підприємства повинна, насамперед, базуватися на принципі цільової орієнтації. Мета реструктуризації, перш за все, визначається станом підприємства: кризове, передкризове, стабільне. Реструктуризація підприємства, що знаходиться в кризовій ситуації здійснюється з метою подолання кризи. Для підприємства, що знаходиться в стані очікування виникнення кризи, мета реструктуризації полягає в її запобіганні. І, нарешті, перетворення стабільного підприємства необхідне для забезпечення більш високого рівня його розвитку. Наступним принципом реструктуризації є принцип комплексності, що означає необхідність всестороннього охоплення всіх аспектів діяльності підприємства в їх взаємозв'язку. Будь-які зміни на підприємстві мають відбуватися не стихійно, а згідно раніше розробленого плану. Зміни, які здійснюються в рамках реструктуризації, зачіпають основи його діяльності і тому повинні знаходити відображення в стратегічних планах підприємства, конкретизуючись через систему тактичних і оперативних планів. Отже, при проведенні перетворень необхідне проходження принципу плановості. Нестабільні умови функціонування українських підприємств потребують уточнення концепції перетворень при істотних змінах в зовнішньому і внутрішньому середовищі, що визначає важливість врахування принципу адаптивності. Адаптивність процесу реструктуризації означає можливість його пристосування до змін. Необхідність адаптивності дозволяє висунути ще одну вимогу - ітеративність, тобто наявність зворотного зв'язку. Необхідність постійного пристосування вимагає зворотного зв'язку між елементами процесу реструктуризації. Зворотний зв'язок носить інформаційний характер і сприяє координації управлінських дій при здійсненні реструктуризації підприємства. Принцип об'єктивності припускає наявність комплексної інформаційної підтримки процесу реструктуризації на основі тих даних, що об'єктивно відображають дійсність. При проведені перетворення може використовуватися тільки достовірна інформація про стан підприємства і навколишнє середовище. При реструктуризації відбуваються зміни існуючих і поява нових ділових процесів, що зумовлює зміни в організаційних ланках. Це, як правило, зачіпає людський фактор і часто наражається на опір працівників підприємства, що може зробити недосяжною мету реструктуризації. Тобто опір працівників підприємства змінам може перешкоджати реструктуризації і тому необхідно передбачати заходи щодо його подолання або зниження. Наступними елементами механізму реструктуризації є методи проведення змін. Вітчизняними і зарубіжними науковцями запропоновані до використання при проведені реструктуризації підприємств наступні методи: ABS/ABM; аутсорсінг; бенчмаркінг; виробничо - господарський аналіз; ”жорсткі” і ”м'які” інструменти; оцінка бізнесу; оцінка персоналу; рєінжинірінг бізнес-процесів; ситуативний аналіз; ”Точно в термін”; управління знаннями; управління проектами; управління якістю; фінансовий аналіз та ін. Для забезпечення реструктуризації необхідні трудові ресурси, підприємство повинне мати в своєму розпорядженні професіонально підготовлених і позитивно мотивованих працівників. Успіх реструктуризації багато в чому визначається професіональним рівнем керівництва підприємства. Інформаційне забезпечення передбачає, окрім створення і наявності необхідних пошукових систем і інформаційних баз, широке розповсюдження інформації про цілі реструктуризації, хід її проведення, результати проведених етапів. Інформація при реструктуруванні підприємства стає особливо цінним ресурсом, який потребує постійної актуалізації, підвищення якості, а деякі види інформації вимагають відповідного захисту. Організаційно - правове забезпечення необхідне для встановлення відповідності здійснюваних процедур і методів законодавчій базі, наявній системі договірних, податкових відносин.

References

1

Published

2010-03-07

How to Cite

Ждаміров, Є. (2010). АДАПТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ДО ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ. Pridneprovskiy Scientific Bulletin, 30(206). Retrieved from http://www.rusnauka.com/index.php/rusnauka/article/view/96847