7-8.06.14    Naukowa  konferencją "Trendy współczesnej nauki" (Nauki ekonomiczne , Prawnicze nauki ,Pedagogiczne nauki , Filologiczne nauki

 , Psychologia i socjologia , Filozofia , Polityczne nauki , Muzyka)

7-8.07.14  Naukowa  konferencją "Nowoczesna europejska nauka" (Nauki ekonomiczne , Prawnicze nauki ,Pedagogiczne nauki , Filologiczne

 nauki  , Psychologia i socjologia , Filozofia, Polityczne nauki , Muzyka)

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym niewymienionym w wykazie czasopism naukowych,

News of Science and Education” (Anglia) , “Středoevropský věstník pro vědu a výzkum” (Republika Czeska), “Современный научный вестник» (Rosja) , «Уральский научный вестник» (Kazachstan) , Придніпровський науковий вісник (Ukraina)

 o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków) w językach: angielskim, niemieckim,

francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim  – 4 pkt , opłata  : 400 zł brutto.

1. Nauki ekonomiczne

2 . Prawnicze nauki

3. Pedagogiczne nauki

4. Filologiczne nauki

5. Psychologia i socjologia

6. Filozofia

7. Polityczne nauki

8. Muzyka

Publikacja  w recenzowanych materiałach z innych konferencji międzynarodowych (www.rusnauka.com)

nie uwzględnionych w Web of Science – 2 pkt , opłata  : 100 zł brutto.

1. Nauki ekonomiczne

2 . Prawnicze nauki

3. Pedagogiczne nauki

4. Filologiczne nauki

5. Psychologia i socjologia

6. Filozofia

7. Polityczne nauki

8. Muzyka