Економічні науки/4. Інвестиційна діяльність і фондові ринки

 

Русіна О. Ю. Сикал А. Ф.

Кременчуцький державний політехнічний університет ім. М. Остроградського, Україна

Інвестиційний розвиток промислових підприємств України

 

У сучасних умовах розвитку економіки України інвестиції виступають засобом забезпечення структурних перетворень в сферах економіки, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств у світовому господарстві, поліпшення фінансового становища промислових підприємств та соціального добробуту населення. За умов політичної та законодавчої нестабільності, затяжної соціально-економічної кризи, недостатній рівень державного фінансування інвестиційної діяльності, неефективне використання наявних фінансових ресурсів промислових підприємств негативно впливає на процес залучення іноземного капіталу в пріоритетні галузі промисловості. Вирішення цієї актуальної проблеми можливе лише при активізації економічних процесів у галузях народного господарства, які виведуть країну з кризового становища, за умов науково обґрунтованої  державної інвестиційної політики.

Основною метою статті є аналіз інвестиційного розвитку промислових підприємств України, чинники прийняття інвестиційного рішення, основні форми вкладання інвестицій, аналіз динаміки залучення інвестицій в пріоритетні галузі промисловості.  

Активізація інвестиційної діяльності є важливим елементом економічної політики. Інвестиційна політика визначає джерела, напрямки та структуру інвестицій, здійснює раціональні та ефективні заходи для виконання загальнодержавних, регіональних та місцевих соціально-економічних і технологічних програм, відтворює процеси на макро- та мікроекономічному рівнях. Створення сприятливих умов щодо залучення інвестицій дозволить вивести економіку країни на більш високий рівень розвитку, розробити стратегічні та оперативні плани економічного розвитку промислових підприємств, покращити їх фінансовий стан та конкурентоспроможність.

У цьому випадку держава повинна створювати сприятливий інвестиційний клімат для залучення іноземного капіталу в провідні галузі промисловості України та економічну захищеність інвесторів.

Кожне промислове підприємство у своїй господарській діяльності здійснює інвестиційну діяльність. Це обумовлено такими причинами як поновлення наявної матеріально-технічної бази, збільшення виробничих потужностей підприємства, можлива диверсифікація продукції та освоєння нових видів діяльності. Для вирішення цих питань не в кожного промислового підприємства достатньо власних фінансових ресурсів. Тому, залучення іноземного капіталу в інвестиційні проекти є пріоритетним шляхом розв’язання даного питання.

Основними напрямками інвестиційної діяльності промислових підприємств є:

- збільшення капіталовкладень на технічне переозброєння і реконструкцію;

- вдосконалення технологічної структури капітальних вкладень, збільшення в їхньому складі питомої ваги засобів праці;

- зміна галузевої структури капітальних вкладень;

- підвищення життєвого рівня населення та задоволення  попиту на промислову продукцію;

- пріоритетне забезпечення капітальними вкладеннями прогресивних напрямків науково-технічного прогресу, що сприяють зниженню ресурсоємності виробництва і підвищенню якості продукції;

- збільшення обсягів капітальних вкладень на будівництво житла працівникам, медичне обслуговування та страхування;

- збалансованість інвестиційного циклу.

Усі ці напрями інвестиційної діяльності в Україні вже зараз починають розвиватися в умовах формування ринкового механі­зму. Тому трансформація інвестиційного механізму на мікрорівні, наприклад у промисловості, повинна проводитися в межах макроекономічної стабілізації.

Іноземні інвестори, вкладаючи кошти, самостійно вибирають форму вкладень інвестицій, визначають прибуток від своїх вкладень на основі таких чинників:

1) вид інвестиції; вартість інвестиційного проекту;

2) альтернатива інвестиційного проекту;

3) обмеженість фінансових ресурсів, доступних для інвестування;

4) пріоритетні напрямки інвестування;

5) ризик, пов’язаний з прийняттям того чи іншого рішення і т.д.

Інвестори надають перевагу короткостроковим інвестиціям, щоб знизити ризик неповернення вкладеної суми коштів із фіксованим відсотком, який становить прибуток інвестора. В Україну за високого рівня комерційного ризику довгострокові інвестиції переважно не вкладають, віддаючи перевагу короткостроковим інвестиціям. Інвесторам вигідніше надавати кошти на незначний проміжок часу, щоб отримавши їх, вкласти знову в більш вигідніші проекти. Переважна кількість галузей потребують довгострокового інвестування, тому розробляючи інвестиційні проекти потрібно враховувати фактор часу.

Дослідження обсягів фінансування інвестиційної діяльності за рахунок коштів іноземних інвесторів свідчить про збільшення залучення інвестицій в провідні галузі промисловості. Динаміка фінансування інвестицій в основний капітал за кошти іноземних інвесторів протягом 2005 - 2007 рр. збільшується з 4688 млн. грн. до 6660 млн. грн. У структурі інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування, частка коштів іноземних інвесторів до загального обсягу інвестицій зменшилася з 3,6 % до 3,5 % [ 5 ].

Залучення іноземного капіталу в пріоритетні галузі промисловості України сприятиме технологічному оновленню, реконструкції та модернізації засобів виробництва, розширення асортименту та освоєння нових видів промислових товарів та зниженню залежності від імпортних товарів. Дослідження динаміки інвестицій в основний капітал у промисловість за 2005 - 2007 рр. свідчить про збільшення інвестицій з 28190,77 млн. грн. до 64341,44 млн. грн. Проаналізувавши структуру фінансування інвестицій в основний капітал галузей промисловості найбільше інвестицій вкладають у підприємства переробної  галузі, питома вага яких складає більше 67 % [ 5 ].

Сприяння поліпшенню інвестиційного клімату в Україні є одним з найважливіших пріоритетів державної політики на сучасному етапі. Дослідження інвестиційних процесів промислових підприємств свідчить про нерівномірність розподілу інвестицій по галузям України. Залучення іноземного капіталу дозволить реструктуризувати пріоритетні галузі промисловості, реалізувати інвестиційні проекти, соціально-економічні програми розвитку галузей промисловості, активізувати інвестиційні процеси, використовуючи додаткові регіональні резерви задля здійснення структурної перебудови економіки.

Література:

1. Пешко А. В. Основні шляхи залучення іноземних інвестицій в економіку України // Журнал «Схід». – 2005. - № 3.

2. Пузанова Г. І. Державне регулювання іноземного інвестування в Україні // Правова держава: Щорічник наукових праць інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Вип. 9. - К.: „Інюр”, 2000, – с. 148 -153.

3. Соснюк О. Актуальні тенденції та перспективи внутрішнього і зовнішнього інвестування в економіку України // Український регіональний вісник. – 2000. – № 3.

4. Чечетов М. Іноземні інвестиції: макроекономічний аспект // Економіка України – 2004. - №8. - с.4 – 13.

5. Державний комітет статистики України  (www.ukrstat.gov.ua).