Педагогика / 5. Современные методы преподавания

Бігич О. Б.

Київський національний лінгвістичний університет,

Сучасні тенденції науково-методичного дослідження

процесу професійно орієнтованого навчання іноземних мов

у нелінгвістичних ВНЗ

 

Кінцевою метою навчання іноземних мов (ІМ) у нелінгвістичних ВНЗ є формування у студентів професійної комунікативної компетентності, необхідної для реальних професійних сфер і ситуацій, які мають бути конкретизовані відповідно до професійних потреб і контекстів [2, с. 8]. Оновлення цілей та змісту навчання ІМ у вітчизняних нелінгвістичних ВНЗ у контексті програм з англійської і німецької мов для професійного спілкування [2; 3] зумовили появу в Україні дисертаційних досліджень зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання ІМ. Автори дисертацій, присвячених професійно орієнтованому навчанню ІМ у нелінгвістичних ВНЗ, конкретизували реальні професійні сфери, комунікативні наміри, ситуації спілкування тощо відповідно до майбутніх професійних потреб студентів нелінгвістичних спеціальностей.

Проаналізую дисертації, захищені з 2005 року (рік видання програми з англійської мови (АМ) для професійного спілкування) по 2012 рік. 

Кількість дисертаційних досліджень професійно орієнтованого навчання ІМ студентів нелінгвістичних спеціальностей. З 120-ти дисертацій (з них 1 докторська дисертація Микитенко Н.О., 2012) 47 робіт (39,2 %) присвячено професійно орієнтованому навчанню ІМ у нелінгвістичних ВНЗ (див. рис. 1). Зокрема, у 2005 році – це 4 роботи (36,4 %) з 11-ти захищених дисертацій; у 2006 році – 5 робіт (35,7 %) з 14-ти дисертацій; у 2007 і 2008 роках – по 4 роботи (30,8 %) з 13-ти дисертацій, з них 2 дотичні до проблем навчання АМ учнів старших класів технологічного профілю (Петрова Т.О., 2007) та економічного профілю (Рекун Н.М., 2008); у 2009 році – 7 робіт (38,9 %) з 18-ти дисертацій, автор однієї з них (Александров В.М., 2009) досліджував процес навчання АМ інженерів; у 2010 році – 8 робіт (38,1 %) з 21-єї дисертації; у 2011 році – 6 робіт (54,5 %) з 11-ти дисертацій; у 2012 році – 9 робіт (47,4 %) з 19-ти дисертацій. Отже, простежується стійкий інтерес науковців-методистів до проблем професійно орієнтованого навчання ІМ студентів нелінгвістичних ВНЗ.

Рис. 1. Кількість дисертацій

Досліджувані ІМ представлені АМ у 41-ій дисертації, німецькою мовою у 4-х дисертаціях та французькою мовою у 2-х дисертаціях, що яскраво унаочнює об’єктивне домінування АМ в іншомовному професійному спілкуванні фахівців.

Досліджувані види іншомовної мовленнєвої діяльності. Оскільки ряд науковців досліджували ділове мовлення (міжкультурне спілкування) чи ділову АМ, не виокремлюючи види мовленнєвої діяльності (МД), обмежусь даними про кількість досліджень її окремих видів. Усне мовлення досліджено в 15-ти роботах, писемне  мовлення – в 14-ти роботах, що може слугувати свідченням паритетності обох видів МД. Зокрема, аудіювання досліджено в 1-ій дисертації (Златніков В.Г., 2012), говоріння – в 14-ти дисертаціях (Петранговська Н.Р., 2005; Драб Н.Л., 2005; Федорова І.А., 2006; Чірва І.В., 2008; Личко Л.Я. 2009; Авсюкевич Ю.С., 2009; Кіржнер С.Е., 2009; Сімкова І.О., 2010; Кравчук Г.В., 2010; Огреніч М.А., 2011; Окопна Я.В., 2012; Максименко Л.О., 2012; Бондар Л.В, 2012; Метьолкіна О.М., 2012), читання – в 6-ти дисертаціях (Радецька С.В., 2005; Дегтярьова Ю. В., 2006; Кушнарьова Т. І., 2006; Малюга О.С., 2007; Романюк Ю.В., 2012; Король Т.Г., 2012), письмо – у 8-ми дисертаціях (Корж Т.І., 2008; Бебих В.В., 2009; Метьолкіна М.М., 2009; Чуфарлічева А.Ю., 2010; Каменєва Т.М., 2010; Синєкоп О.С., 2011; Майєр Н.В., 2011; Шевніна Л.Є., 2012). Відповідно, рецептивним видам МД присвячено 7 робіт, продуктивним – 22 роботи, що свідчить про вагомішу потребу фахівців в продуктивних, ніж у рецептивних видах МД.  

Досліджувані мовні аспекти. Серед досліджуваних мовних аспектів по одній дисертації присвячено лексичному аспекту (Семенчук Ю.О., 2007) та лінгвістичній компетенції (Каменська І.Б., 2009).

Досліджувані спеціальності. Найбільш досліджуваною є спеціальність «Економіка та підприємництво» – 15 дисертацій, що яскраво ілюструє потребу саме майбутніх економістів, фінансистів, логістів та інших у володінні ІМ. Другими за кількістю дисертацій є інженерно-технічні спеціальності – 11 робіт. Спеціальності «Менеджмент і адміністрування» присвячено 7 праць. Виокремлю також спеціальність «Природничі науки», яку представлено 2-ма роботами, зокрема докторською дисертацією Микитенко Н.О. (2012).

Використані електронні засоби навчання (ЕЗН) ІМ детально проаналізовано в праці [1, с. 155-156]. На сьогодні мені відомо про 13 ЕЗН ІМ студентів нелінгвістичних спеціальностей: комп’ютерні навчальні курси і навчальні програми, електронний кейс, мультимедійні навчальні посібники тощо.      

Отже, тенденціями науково-методичного дослідження  процесу професійно орієнтованого навчання  ІМ є стійкий інтерес науковців-методистів до цього процесу в нелінгвістичних ВНЗ, домінування АМ серед досліджуваних ІМ, більша запитаність говоріння й письма серед досліджуваних видів МД, прагнення авторів дисертаційних досліджень забезпечити пропоновану методику ЕЗН.     

Література

1.     Бігич О. Б. Електронні засоби навчання іноземних мов студентів: досвід розробки й апробації / О. Б. Бігич та ін. : [колективна монографія]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – 160 с.

2.     Програма з англійської мови для професійного спілкування / [кол. авторів Г. Є. Бакаєва та ін.]. – К. : Ленвіт, 2005. – 119 с.

3.     Рамкова програма з німецької мови для професійного спілкування для вищих навчальних закладів України / [кол. авторів С. М. Амеліна, Л. С. Аззоліні та ін.]. – К. : Ленвіт, 2006. – 90 с.