Касым Б.К.Проблемы и методологии исследования композитообразования современного казахского языка

Кучер Т.І.Прагматичні особливості перекладу ділової кореспонденції

Кузнецова М.ОСемантико-синтаксичні характеристики конструкції іменник + повнозначне дієслово + прикметник

Чуксина О.В.Операционные языки:авиационный английский для радиопереговоров

Власова І.А.Засоби контролю володіння іноземними мовами студентів у ВНЗ

Байрамова К.В.Особенности изучения лирики А. Блока

Иванова В.М.Самостоятельная работа студентов по иностранному языку в условиях неязыкового вуза

Ковалевский Р.Л.Развитие коммуникативных компетенций на основе сценарногоучебника иностранного языка

Чернецкий А.Р.Проблема разрешения межличностных конфликтов в прагмалингвистике

Шумейко Н.Е.К эврисемии слова цвет

Корнилова А.Н.Социолингвистические особенности стилистической организации журналистских текстов региональных местных печатных изданий.

Поберезська Г.Г.Зміст і структура навчального курсу „Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності” (документної лінгвістики)

Варченко Н.А.РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК В ТВОРЧЕСТВЕ А.П.ЧЕХОВА

Білова Н.Є., Олешицька О.В.,Використання комунікативного підходу в процесі викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах

Ушакова Е.В.Звукоподражательная лексика как особый класс речи

Манзій А.М.Класифікація емоційно-оцінної лексики сучасної німецької мови

Федоренко Я.А.Недоліки роботи сільської кіномережі і боротьба із ними у період „відлиги”

Акмалдінова О. , Письменна О.Розробка завдань-інструкцій до алгоритмізації навчальних дій у роботі над іншомовними текстами

Потупейко Л.М., Хоменко Н.П.Деякі аспекти навчання аудіюванню.

ПономаренкоН.В.ДО ПИТАННЯ ПРО ВІДБІР ЛЕКСИЧНОГО МІНІМУМУ ДЛЯНЕМОВНИХ ВУЗІВ

Лещенко Е.П.

Градова М.І.Прагматичний аспект одиниці номінації у художньому тексті

Katyukha L.O.Strategies for Increasing Motivation

Чайковська Т. В.Лінгвокраїнознавчі аспекти у вивченні іноземної мови

Сопілко Н.В.ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Максимчук Л.В.РОЛЬОВА ГРА – ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ МІЖНАРОДНИКІВ

Лобанок А.С.Можливість формування пізнавальних інтересів старшокласників з використанням інформаційних технологій

Заньковська Г. Д.«Прагнення соціальної справедливості» - як основна етнокультурна риса США(на матеріалі твору Харпер Лі «Вбити пересмішника»).

Авраменко О.В.Комунікативна реалізація емоційних мовленнєвих жанрів у драматургічному дискурсі

Стасюк Т.В.Лінгвістичний аспект простору як параметру техногенного буття