Каратаева Г.Б.Внедрение новых педагогических технологий и формирование творческого потенциала студентов

Котова Т.И.Обучение иностранному языку через диалог

Янушкевич Елена Владимировна Педагогическая технология (ТОН) в обучении экономическим дисциплинам

Зайнуллина Э.А.Компьютерные технологии в физическом практикуме школьников.

Мігалуш А.О.Інклюзивна освіта – шлях до всебічного розвитку дітей

Федосеева А.А., Одарюк И.Д., Шендрик А.Н.Использование инновационных технологий для выработки у студентов практических навыков по статистической обработке результатов измерений

Смілянець О.Г.Проблеми підготовки спеціалістів економічного профілю засобами інформаційних технологій до творчого розв’язування фахових завдань

Кравчина Т.В.Формування особистісного ставлення студентів до знань у процесі навчання іноземній мові

Салихов И.Ш., Зулькарняева Л. С.Дистанционное обучение как эффективное средство повышения творческих способностей учащихся

Лось Л.О., Гарбузова В.Ю., Михайлова Т.І.Особливості застосування проблемно-модульного навчання у вищій школі

Грінкевич Т.М.Роль науково-дослідницької роботи у формуванні клінічного мислення студентів

Лук’яненко А., О. ІсакРозвиток технологій виробництва та проектування як одного з факторів виникнення сучасного суспільства: історичний аспект

Зубченко Л., Л. ІсакЗавдання та зміст діяльності викладача вузу в контексті сучасних інформаційних технологій

Бойченко О., В. ПрохоровичТехнологія обґрунтування змісту освіти навчання на прикладі обробки матеріалів на високопродуктивному швейному обладнанні

Пономаренко Е. В.Развитие экологического мышления: наука и нравственность

Люгзаева С.И.К вопросу о комплексном анализе текста на уроках русского языка в начальной школе

Ковальчук В.Ю., Білецька Л.С., Силюга Л.П., Стасів Н.І.Вплив сучасних методів навчання на піднесення математичної культури студентів педагогічних вузів спеціальності «Початкове навчання»під час вивчення курсу «Математика»

Закіров В.Х.,Бондалетов І.Г., Закіров С.В., Цигановська Н.В., Веретельникова Н.АОцінка небезпечних і шкідливих чинників для життя студентів методом соціального опитування

Хлызова Ирина Валерьевна Становление готовности будущих менеджеров к сплочению персонала как аспект образованности

Лемко Г.І.ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ

Козій О.М.ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З НЕБЛАГОПОЛУЧНИМИ СІМ’ЯМИ

Попцов А. Н.Система начисления баллов в модульно-рейтиноговой системе

Казаручик Г.Н.Развитие экологической компетентности современногоспециалиста

Володина Е.В.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Радченко А.Є.,Формування іміджу педагога – вимога сучасності.

Цепова І.В., Харченко О.Я.Розробка і впровадження робочих зошитів із друкованою основою в навчально-дидактичний комплекс із методики викладання української (рідної) мови в початкових класах

Ковчин Н.А.Диференціація та інтеграція в процесі розвитку творчого потенціалу учнів старших класів

Верескун Геннадий Яковлевич Діяльність закладів культури Біловодського району з морально-естетичного та правового виховання молоді та юнацтва

Свириденко Ю.Ф., Кунцов В.П.Особенности преподавания физики для биологических специальностей аграрных вузов

Elena L. SyrtsovaSTUDENTS’ SELF-GOVERNMENT AS A FACTOR OF DEVELOPING THEIR AUTONOMY

Вереітіна І.А.

Яшина Е.А.Отрицание как основа построения парадокса в художественном тексте

Мурашко В.Г.СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДУХОВОМ ИСКУССТВЕ

Костенко С., Коломієць Ю.Аналіз змісту форм і методів позаурочної трудової підготовки в школі

Ковальчук Т., Ісак О.Сутність процесу виховання особистісних моральних якостей учнів на уроках трудового навчання

Хусаинова Е.Н.Развитие и трансформация заочного обучения

Лєдєньова О.П.Використання інтерактивних технологій на лабораторних роботах з органічної хімії

Радченко А.Е. Секція «Педагогічні науки»

Чекина Е.В.Эволюция содержания понятия «средство нравственного воспитания» в российской и белорусской педагогике

Шушкевич С. Н.Проблема активности студентов в учебно-познавательной деятельности

Куренкова К.М.ДО ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

Ясинецкая Н. А. Нравственность и гражданственность: взаимосвязь и взаимообусловленность.

Тхагова Ф.Р.Обеспечение качества подготовки будущих педагогов

Буткевич Марина ,Олександр ІсакВикористання елементів інформатики в трудовому навчанні учнів ЗОШ І-ІІІ ст.

Лесниченко І. В., Лисак Л. К.,Інноваційні технології – невід'ємна частина сучасного навчального процесу

Лисак Т. К.Щодо активних лекційних форм заняття з історії України та Слобожанщини у Слов’янському коледжі Національного авіаційного університета.

Ковальова Г. М.Щодо використання фахової термінології на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) у технічному вузі