Кушнір І.В.ECONOMIC RELATIONS OF AGRICULTURAL AND PROCESSING ENTERPRISES

Патряк Т. С.Проблеми ризиковості здійснення операцій на світовому ринку кредитних деривативів.

Короткова А.С.СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ФОНДОВОГО РИНКУ

Юшковец Т.Н., Карасёва Ю.Н.Актуальные вопросы антикризисной бюджетной политики на региональном уровне

Скорик Роман ПавловичОсобливості мотивації трудової діяльності виробничого персоналу

Шелест О.Л., Товмасян С.А.Стратегія впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу України

Колеснікова Віта ВікторівнаВІДБІР ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА АПК - СУБ

Чернышова С. В., Гришкина К. Г.Эффективность автоматизированных средств в процессе обучения

Власенко А.А.Методология оценки конкурентоспособности отрасли

Овчаренко А.О.Економічний аспект міжнародної стратегії адміністрації Р.Рейгана

Кононенко Ганна СергіївнаНеобхідність застосування логістики промисловими підприємствами

Гайдучок Т.С.Забезпечення паритету цін на матеріально-технічні ресурси та сільськогосподарську продукцію як перспективна форма формування основних засобів сільськогосподарських підприємств

Скорба О.А.Регулювання обліку дебіторської заборгованості у вітчизняній та зарубіжній практиці

Ізмайлова Н.В., Борщук Л.В.ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ФІНАНСОВО – ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Мариненко Н. Ю.The modern theories of the science development

Максименко Е.Г., Максименко М.Г.Сравнительная характеристика источников финансирования неправительственных организаций в Украине и Польше

Пастухова Е. М.Служба контролінгу як невід’ємна складова ефективно діючого підприємства

Хоцевич Олена ВікторівнаКредитування банками України сільськогосподарських підприємств

Іванческул Олександр ІвановичРинок державних цінних паперів у фінансовій системі України

Ізмайлова Н.В.. Клімовська С.А.Удосконалення регулювання процедур фінансової санації та банкрутства в сучасних умовах розвитку економіки

Дидок Виктория ВладимировнаОПТИМІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

Дидок Виктория ВладимировнаВплив розвитку HR-консалтингу на підвищення ефективності організаційного процесу на підприємстві

Кучин С.П., Басс Ю.М.ПЕРСОНАЛ ЯК ОБОВ

Іванческул Олександр ІвановичПрибуткове оподаткування та напрями його оптимізації в Україні

Ізмайлова Н.В., Оксамитна Д.О.Доцільність державної підтримки фінансового оздоровлення підприємств у період економічної кризи

Хоцевич Олена ВікторівнаКредитування розвитку малого підприємництва в Україні

Калаганова Н.Ж.ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЯМОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Беккожа Е.Е.Основные направления повышения эффективности государственных закупок в Казахстане

Ауезканов А.Б.Финансирование малого и среднего бизнеса в РК: проблемы и перспективы

Сініціна Олена ВолодимирівнаРегулювання та підтримка виставково-ярмаркової діяльності підприємств в Україні та світі

Новикова Наталья ЛеонидовнаЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН.

Володарський АВ, Рассулова Н.В.Учет интеллектуального капитала

Володарський АВ, Войтюшенко НМФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ

Володарский АВ., Колокольцев А.В.ВПЛИВ ПОМИЛОК ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ НА ДОСТОВІРНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТОСТІ

Ліщинська Л.Б., РудаЛ.В., Циплякова Ю.В.Контрольно-ревізійний процес і його стадії в Україні

Семененко І.М.Компенсатори негативного впливу інноваційної діяльності на економічну стійкість підприємства

Вязмина М.В.Необходимость медицинского страхования в Украине

Вязмина М.В.Проблеми кредитування малого та середнього бізнесу в умовах фінансової кризи

Антонова Г. А.МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ

Бутирська Ірина ВалентинівнаОсобливості формування державної інноваційної політики

Фоломкіна І.С.Класичні та альтернативні підходи до розробки корпоративної стратегії

Житарюк Н. В., Романюк Л. І.Суть і значення депозитарних розписок. Сучасні тенденції розвитку і використання в Україні

Шатунова Т.А.Інтерпретації поняття «підприємство» з позицій різних теоретичних підходів

ст.пр.Крачковская Н.В., Савенков В.И.,Перекрёстов М.В.Перспективы развития современной экономики

к.э.н.Морозова Н.И., Савенков В.И.,Перекрёстов М.В.Перспективы развития современной экономики

Бровенко М.О., Клімовська С.А.Удосконалення системи непрямого оподаткування в сучасних умовах розвитку економіки

Пронькина Н.В., Назаренко Е.А.Проблема учета затрат на инновации в контексте бухгалтерского учета

Дяченко Н.М.Контролінг, як інструмент управління підприємством

Назаренко Е.А., Перекрёстов М.В.РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

Васалия Д.С.Савенков В.И.Основные направления инвестиционной политики Украины

Крачковская Н.В.,Савенков В.И.,Перекрёстов М.В.Современные взгляды на создание и продвижение торговой марки.

Колено И.В.,Савенков В.И.Мировой финансовый кризис Украины

Бутирська І.В.До питання про розуміння змісту поняття “сталий розвиток”

Тимченко О. М.Застосування системного підходу в дослідженні податкового боргу

Богатырева Д.С, Закалинская Е.А.Стоимость бизнеса как основа для принятия управленческих решений

Наторіна А.О., Садекова А.М.Модель аналізу економічної стійкості промислових підприємств

Пророчук Н.Ю., Карасева Ю.Н.Инвестиции и их место в экономической системе

Гуменюк Наталья Валерьевна"Перехід від паперового до електронного документообігу суб’єктів ЗЕД в Україні "

Ліщинська Л.Б., Ткачова Н.А."Порівняльна характеристика роботи податкової служби, якоргану державного фінансового контролю, в Україні та інших зарубіжних країнах"

Ларин С.Н.Основные проблемы внедрения японской системы управления персоналом в отечественных предприятиях

Мазуренко Анастасія АндріївнаОблік транспортно-заготівельних витрат

Гудыма Е.С., Терещенко В.С.Особенности бухгалтерского учета инвестиционной недвижимости

Петрашевская А.Д., Гранатырь Н.К.Роль бридж-финансирования в процессе слияния и поглощения предприятия

Руснак А.В.Аналіз сучасного стану виробництва сільськогосподарської продукції в Херсонській області

Тумамбаева Б.Д.Состояние и проблемы развития социальной сферы Республики Казахстан в условиях инновационной экономики

Ходова Г.О., Карасьова Ю.М.Стан ринку автомобілів в Україні на сучасному етапі

Махноносов Д.В, Щегольская М.Н.МАРКИРОВАНИЕ УПАКОВКИ – ПУТЬ К СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ ПРОИЗВОДСТВА.

Шавырина К.О., Макарова Л.А., Мухамадиева А.А.Сложности учета основных средств и проблемы их переоценки

Сегизбаева А.Н., Мухамадиева А.А.ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Альшерова Д.Ж., Мухамадиева А.А.Проблемы в учете нематериальных активов

Альшерова Д.Ж., Мухамадиева А.А.Применение МСФО в Республике Казахстан

Кожагельдиев Б.К., Мухамадиева А.А.Применение математических методов в экономике для успешного ведения бизнеса

Чирва Ю.Є.Грошові потоки підприємства як об’єкт управління

Стречная И.В., Турзаева Ю.С.ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Дідух С.М.Основні властивості інвестиційного потенціалу підприємства

Вихорева Н.И., Соколова Е.Н.Риски в управлении портфелем инвестиций

Ляпина И.Р.Формирование и реализация инвестиционной стратегии на региональном уровне