Анисимова И.Н.Обучение и формирование навыков говорения

Антончук О.М.Наукові засади методу вправ у навчанні орфографії

Chichkova T.V.Some Peculiarities of Speech Production and Interference in SLL

Федчик В.А.Система навчання української пунктуації на підготовчих курсах

Котлярова В.Ю., Тарасенко Т.В. Етапи роботи з газетним іншомовним текстом

Лень Я.С.Особенности делового английского языка и последовательность перехода к его изучению

Левина Т.В.Инновационные методики изучения языков: вопросы и перспективы

Осадча О.В. ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ВПРАВ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ АУДІЮВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Потапова И.Л., Винокурова Е.В.Особенности проведения игр на занятиях по иностранному языку

Семенів Н.Л.Особливості навчальної діяльності на уроках рідної мови за допомогою комп?ютерного підручника

Сергієнко Л.В.Дидактична гра – пізнавальна діяльність навчально-виховного процесу

Solomchak N.Project Work in Teaching ESP

Минькова А.Ю.Вопрос интерпретации романа Франца Кафки «Процесс» остается открытым

Дружинина С.И.О сложноподчиненных предложениях с отношениями обусловленности

Гармаш О.Л.Закон економії енергії в системі творення семантичних інновацій сучасної англійської мови

Юлтимирова С.А.Различные подходы к трактовке термина «концепт»

Мацкуляк Ю.Й.Функціонування зрощень та зсувів у сучасній німецькій мові (на основі художнього, наукового та публіцистичного стилів)

Обухова В.Н.Специфика русско-украинской интерференции в условиях Крыма

Попова М.П.Взаємний вплив кількісних характеристик прикметників позитивної оцінки давньоверхньонімецької мови

Шопін П.Ю.ОСМИСЛЕННЯ ПРЕЦЕДЕНТНОГО СЮЖЕТУ В РІЗНИХ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ПРОСТОРАХ (МІФ ПРО ПІГМАЛІОНА ТА ГАЛАТЕЮ)

Kosenko A.Semantic structure of the term “trade”

Кузько П.В.До питання про перспективність дослідження паремій

Мінькова І.Ю.Концепт «кохання» в німецькому та українськомупісенному фольклорі

Намакштанська І.Є.Декілька зауважень щодо семантичних типів означальних синтаксичних структур (на матеріалі простих і складнопідрядних речень, функціонуючих у наукових текстах)

Науменко Ю.В.Cемантические особенности хрононимов Великобритании и США

Бондар О.Є.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ МОТИВУЮЧИХ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Лукаш Е.Ю.Использование Интернет - ресурсов на уроках английского языка

Верба Я.М.Интенсивная методика обучения английскому языку.

Еремия Н.Л., Алымова З.Д.Толковый или двуязычный словарь?

Еремия Н.Л., Алымова З.Д.Толковый или двуязычный словарь?

Халилов А.Ш.1, к. п. н. Костюк Н.О.2, Шип И.В.2Особенности и структура пособия по переводу научно-технического текста с английского на украинский/ русский языки

Костенко А.Н.Перевод исторических реалий как переводческая проблема (на примере переводов романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин»)

Пеліховський Ю.В. Особливості передачі концепту “Existence” при перекладі роману Дж. К. Ролінг “Гаррі Поттер і напівкровний принц”

Терёхина Н.А., Филенко Е.Д.Актуальные проблемы перевода

Вяхк І.А., Медведєва С.О. КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ СПОСОБІВ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ І НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ

Бабій І.О.Класифікаційна схема дескрипцій у текстах сучасної “малої прози”

Джербиновой Л.М.Работа с интернационализмами в технических текстах на инженерно-педагогическом факультете

Гоменюк А.А.Инвективность как языковая агрессия в речевой коммуникации

Юрпалова О.Я., Немченко Н.Ф.Внутренняя речь в контексте концепта напряженного ожидания

Макухина С.В.Особенности написания деловых писем на немецком языке

Mykhaylenko Valery V.Tag As Afterthought In Discourse

Мустаева Д.Ф.Проблемы перевода английских фразеологизмов

Подвойська О.В.Синонімічні зв’язки в соціально-економічній лексиці сучасної німецької мови

Дробязко Н. В.Приемы раскрытия идеи художественного произведения через систему образов

Дудінова Н.А.Роман «Хмари» І. С. Нечуя – Левицького у літературному контексті доби (70 – 90 роки ХІХ століття)

Курникова О.Ю.Мотив смерти в лирике Б. Рыжего как средство выражения авторского мировосприятия

Марченко Ю.В.Морская стихия в поэзии Николая Заболоцкого

Романова О.В.Кримський цикл оповідань М. Коцюбинського

Тахан С.Ш.Оппозиция «романтизм-реализм» в повествовательной структуре рассказов Б.Майлина 20–30–х годов

Жумабекова А.Е.Лингвокультурные характеристики рекламного дискурса