Овадюк О.В Distance learning of foreign languages with the help of the Internet

Абсалямова Я.В. Сформованість інтелектуальної мобільності як передумова професійної самореалізації фахівця

Зайцева М.Л. Синестезийные характеристики произведений искусства как факторы, способствующие усилению воздействия объекта искусства на психику студента и активизирующие его когнитивные и креативные способности

Гальцер Н.М. Роль методической работы в повышении профессиональной компетентности педагогов ДОУ

Майборода Р.В., Игнатенко О. Формування навичок міжкультурної комунікації та їх роль у ділових відносинах менеджерів

Гресь Н.Л., Ільченко А.П. ЩОДО ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА З ОБЛІКУ І АУДИТУ

Переворська О.І, Таран О.І Проблеми розвитку пізнавальних процесів аутистів молодшого шкільного віку

Пузикова С.М. IMPROVEMENT OF SELF-DIRECTEDLEARNING IN HIGHER EDUCATION (SOME SUGGESTIONS FROM LEARNING PROCESS PARTICIPANTS)

Абдуллаева П.Т. THE EDUCATIONAL BOOK OF A PEDAGOGICAL PROFILE AS A DIDACTIC CONTROL FACILITY TRAINING OF THE EXPERT IN THE CONDITIONS OF A VERSATILE MAGISTRACY

Карасева Л.М. Выявление компонентного состава информационной компетентности студента технического вуза

Сулейменов М.А. Перспективы высшей школы

Совгира С. В., Гончаренко А.Е. КОНЦЕПЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Сарыбекова Ж.Т. Болаша? мамандар бойында адамилы? ?асиетті ?алыптастыру м?селесі

Міхєєв А.О., Міхєєва Г.В. НАВЧАЛЬНА МОТИВАЦІЯ ШКОЛЯРІВ ТА СТУДЕНТІВ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Мирза Н.В., Арабаджи К.Д. Иностранный язык - важный ресурс социального и профессионального роста

Мартынив Олег Михайлович Міждисциплінарна інтеграція у формуванні культури здоров’язбереження майбутніх економістів

Онищенко С.В. Самоосвіта вчителя технології як спосіб підвищення його професійної компетентності

Гордій Н.М. Поняття духовності у поглядах педагогів

Кунтубаева Г.О. ПРОФЕССИОГРАММА ??РЫЛЫМЫНЫ? ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Onalbekov Ye.S., Mirzagulov A. Formation of skills of self-education primary school children in learning the subject "Self-cognition"

Басараб В.Я. Значение и разработка учебно-методического обеспечения для формировании ключевых компетентностей будущих учетчиков по регистрации бухгалтерских данных

Назарук В. Л. Вплив здоров’язбережувальних технологій на формування культури здоров’я майбутніх лікарів

Жигжитова Л.М. Англійська мова для телекомунікацій – проблеми і можливі рішення

Кожевникова А.В., Баландюк К.Є. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Ахметов А.К. Противоречия, выявленные в процессе профессионально-экономического ориентирования учителей

Игебаева Ф.А., Тукаева Г.С. On developing communicative skills of modern agricultural university graduates

Omarova Z.N. Efficient ways of direction the students to the research work in the classes of Informatics (from the work experience)

Пономаренко О.Г. Період професійного становлення та розвитку особистості як суб’єкта професійної діяльності

ЖИЕНБАЕВА Ж.Ж. ?ЗГЕ ?ЛТ ?КІЛДЕРІНЕ ?АЗА? ТІЛІН ?ЙРЕТУ ІСІНДЕ ТІЛ ДАМЫТУ Ж?МЫСТАРЫН Ж?РГІЗУ ?ДІСТЕМЕСІ

Igebaeva F.A., cand. of Philology Tukaeva G.S. On developing communicative skills of modern agricultural university graduates

Гук С.В. Проблемы подготовки специалистов физической реабилитации в университетах Украины

Васильєва Л.Л. Впровадження проектних технологій в художньо-педагогічну підготовку вчителя музичного мистецтва

Авдеева Л.Ф. Psychological and pedagogical features of students’ and teachers’ interacting in the course of research work

Шамсиева Н.С., Абдуллаева А.?., ?бді?аниева А.С. Білім беру ж?йесінде жобалау технологиясыны? алатын орны

Абенова Н БАЛА Т?РБИЕСІНДЕГІ ОТБАСЫНЫ? МА?ЫЗЫ

Соколова И.А., Яцун С.М. Исследование проблемы адаптации первокурсников к системе высшего образования

Берлибекова Б.М. Отбасы ж?не отбасы т?рбиесіні? бала дамуында алатын орны

Омарбекова Н.Ш. О?ушы бойында ?лтты? ??ндылы?тарды ?алыптастыруда мектеп пен ата-ананы? р?лі

Алдашева Г.Х., Танирбергенова А.Ш. КАЗАХСТАНСКИЙ ПАТРИОТИЗМ - СОСТАВЛЯЮЩИЙ НАРОДНОГО ВОСПИТАТИЯ

Иванова В.В., Гайфулина Г.С., Цариненко Т.А. Социальное проектирование как эффективная технология формирование гражданской позиции обучающихся

Гайфулина Г.С., Иванова В.В., Данцева А.В. Методы и формы работы по формированию гражданской позиции учащихся

Осіпцов А.В. СУТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИХОВАННІ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Бейсенбекова Г.Б. Бейсембекова Б.К., ?білова Б. Т?рбие ж?не оны? диагностикасы

Ващенко Н.М. Особистісно орієнтоване виховання студентів в умовах соціокультурного середовища вищого навчального закладу

Каденов Е., Хадырбаева И. SPIRITUAL SELF-IMPROVEMENT OF THE PERSONALITY

Ягоднікова В. В. Інноваційний потенціал загальноосвітньої школи як основа формування інноваційної спрямованості виховного процесу

Наконечна О.В. Творча спадщина Т.Г.Шевченка як джерело патріотичного виховання майбутніх поколінь

Санхаева А.Н., Кожухова Е. Особенности сочетания закаливающих мероприятий с физическими упражнениями

Карабалаева К.Е.,Касимбаева Э.Н. Формирование личности в воспитательном процессе

Дементьева В.В., Кибанова М.А. Формы и методы сотрудничества в молодежной политике

Чорновол Л. О. Організація виховного середовища в інститутах шляхетних дівчат

Ремізанцева К.О. Створення гендернонейтрального клімату в аудиторії

Сікалюк А.І. Діагностика рівнів сформованості соціально-етичної цінності "справедливість" у майбутніх менеджерів

Мизанбеков С.К. Социально-педагогическое обеспечение адаптации детей — социальных сирот

Тольтебаева Г.А., Аханова М.Ш. ?нер саба?тасты?ы ар?ылы о?ушыларды? д?ниетанымын ?алыптастыру

Солянова С.В., Гаак Ю.Н. «Как жить в мире с собой и другими?» Воспитание добрых чувств через сюжетно-ролевые игры у детей младшего дошкольного возраста

Кенжебеков К.К. Воспитание патриотизма студентов

Медиева С.Х.,Шаяхметова М.Н.,Анарбаева Г.С. Халы? педагогикасы ба?ытында?ы а?артушыларды? ой-пікірлері

Грицай С.Ю. An education that makes sense

Ануарова Ж. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Омиржанова Акерке Инновационные технологии, как средство активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках математики

Есеева М., Анарбек Н. THE KAZAKHSTAN EXPERIENCE ON IDENTIFICATION OF THE EDUCATIONAL PROGRAMS

Сулейменов М.А. Система национального образования в контексте глобализации

Сулейменов М.А. Учебный процесс и научная работа в вузе

Решетилов К.В. КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Заворотна Я.В., Богомаз О.В. Організаційно-педагогічні умови інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом

Толкачева А.С. ДО ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЇ СУЧАСНИХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ

Шалдарбеков Ж.М. Инструменты успешного преобразования педагогической деятельности

Галацин К.О. Teaching a foreign language

Лихобабенко Татьяна Развитие функциональной грамотности школьника как предпосылка для развития компетентности

Голикова Л.В., Арипжанова А. BASIC PRINCIPLES OF COMPETENCE AND COGNITIVE APPROACH TO TEACHING ENGLISH TO HIGH SCHOOL STUDENTS

Азевич А.И. WEB-ТЕХНОЛОГИИ И ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЧЕЛОВЕКА

Крыкбаева Жанна, Ныязбекова К.С. Модульдік технологиялар ар?ылы ?аза? тілі п?нін проблемалы? о?ытуда студенттерді? проблемалы? о?ытуда студенттерді?

Родикова С.И., Пеленков А.И. Формирование внутреннего плана умственных действий у младших школьников при изучении геометрического материала

Гавриленко К.М. Проблеми індивідуального підходу до студентів у навчанні іноземним мовам в немовному вузі

Абдикамалова ?.К., Алданазарова Ж. Е. О?ушы ??зыреттілігін дамытуда модульдік о?ыту технологиясыны? тиімділігі

Тендитнык Д.Д. Проект «World Wonders» как средство обучения английскому языку старших школьников

Нуланбекова Е.К. READING COMPREHENSION

Тебенова К.С., Шамшенова Э.Ж. Значение использования информационно-коммуникационных технологий в обучении детей с нарушением интеллекта

Чемонина Л. В. Роль компьютерных дидактических игр в обучении учащихся начальной школы языку

Зварич Г.М. Інноваційні тенденції у методиці навчання іноземних мов

Ципко В.в. Трансформація форм вищої освіти в Україні в умовах вступу в світовий освітній простір

Погорелова Л.В. Методи евристичного навчання на заняттях з дисциплін харчового профілю

Зеленин А.Н., Юсупов М.Л. О ПРЕПОДАВАНИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БПЛА.

Кузнєцова О.Я. Самостійна робота - основний принцип організації навчання фізики за модульно-рейтинговою технологією

Колесникова Г.М. Использование ИКТ на уроках биологии.